Apoteksmarknadens Branschrapport 2016

Hög tillgänglighet till läkemedel, hög kundnöjdhet och etablering av e-handel är några av de positiva saker som framhålls i Sveriges Apoteksförenings branschrapport 2016. De orosmoln som identifieras är en urholkad statlig ersättning som inte täcker kostnaderna för expedieringen av läkemedel och en distribution som inte är tillräckligt kundanpassad.

– Det är roligt att vi för första gången kan presentera sammanställda siffror över hur apotekens e-handel har utvecklats. Försäljningskanalen är fortfarande i sin linda men 2015 var ändå året då e-handeln på riktigt etablerades på apoteksmarknaden. Det säger Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening, i samband med att apoteksbranschens årliga rapport i dag presenterades.

– Sedan april 2015 har omsättningen i apotekens e-handel ökat från 80 miljoner kronor per månad till 120 miljoner kronor per månad under inledningen av 2016. Det motsvarar en ökning med 50 procent.

– Sammantaget svarade e-handeln i februari 2016 för 3,6 procent av omsättningen på apotekens öppenvårdsmarknad och mätt i antal enheter uppgick andelen till 4,4 procent. E-handeln ökar tillgängligheten till apotekens varor och underlättar för kunderna. Även om den stora majoriteten av kunderna besöker fysiska apotek så skapar internetapoteken nya möjligheter för sina kunder, inte minst kunder i mer glest befolkade delar av landet, konstaterar Johan Wallér.

– Den nya apoteksutredningen ska bland annat analysera tillgängligheten till apotekstjänster och läkemedel i hela landet. Vi har välkomnat utredningen, dels för att vi får möjlighet att uppmärksamma initiativ i branschen som redan utvecklar tillgängligheten och apotekens kunderbjudande. Men också för att det finns områden där regelverken behöver ses över för att skapa bättre förutsättningar för apotekens kunder, säger Johan Wallér och tillägger:

– Konkurrensen är knivskarp mellan de olika apoteksaktörerna vilket leder till ständig förbättring. Samtidigt behöver ett redan tungt regelverk ses över med utgångspunkt i kundernas förväntningar.

– De svenska apoteken präglas av hög kompetens och god kvalitet. Det skapar goda förutsättningar för att ytterligare utveckla apoteken som en naturlig och bidragande del i svensk hälso- och sjukvård. Jag är glad att farmaceutiska tjänster är ett viktigt område i apoteksutredningen och jag hoppas på förslag som är framåtsyftande.

– Samtidigt är det förstås orimligt att apoteken inte får en tillräcklig ekonomisk ersättning ens för sitt nuvarande samhällsuppdrag. Om regeringen menar allvar med att apotek inte ska betraktas som detaljhandel – ett synsätt som vi välkomnar – måste den också ge apoteken rätt förutsättningar, säger Johan Wallér.

 

Du hittar hela Branschrapport 2016 här!

 

För mer information:
Johan Wallér
VD

Johan.waller@sverigesapoteksforening.se
070-2391606