Apoteken avvisar samtliga fyra förslag kring homeopatiska läkemedel

Sveriges Apoteksförening föreslår i ett remissvar att regeringen bortser från de fyra förslag som Läkemedelsverket lagt för hur homeopatiska läkemedel ska kunna godkännas inom ramen för läkemedelslagstiftningen

Istället vill apoteken att det görs en förändring i Läkemedelslagen (1992:859) i 5§ genom att de två sista styckena helt sonika stryks:
”Om det finns särskilda skäl får tillstånd lämnas till försäljning av ett sådant antroposofiskt medel, som inte avses i 2 b §” samt ”Om det finns särskilda skäl får tillstånd till försäljning av ett läkemedel lämnas även i andra fall. Lag (2007:248).”

Genom Läkemedelsverkets fyra förslag skulle sannolikt kvalitets- och säkerhetsaspekterna gynnas, men det skulle innebära en ytterligare legitimering av de homeopatiska läkemedlen, vilket apoteken sammantaget tycker vore en olycklig utveckling. Homeopatiska läkemedel har inte visat effekt inom något terapeutiskt område (Australian National Health and Medical Research Council1) och då det dessutom redan idag är svårt att tillämpa gällande regelverk för läkemedelstillverkning på homeopatiska beredningar.

Förslaget från Sveriges Apoteksförening skulle innebära att homeopatiska läkemedel måste prövas och godkännas med samma villkor som alla läkemedel och därmed inte regleras i särskild ordning.

För mer information:
Robert Svanström
Chefsfarmaceut
robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se
070-52 11 256

Remissvaret i sin helhet går att ta del av här

Attachments