Etik och kvalitet

Apoteksbranschen består av en mångfald av aktörer som har kommit överens om ett antal gemensamma etiska riktlinjer och ramverk samt branschöverenskommelser för ansvarsfull försäljning

Riktlinjer och ramverk

Branschens arbete mot diskriminering, hat och hot 

Gemensamt ställningstagande mot diskriminering, hat och hot på apotek. Alla ska känna sig välkomna och trygga på Sveriges alla apotek, både som anställd och kund. Lär mer om apotekens arbete mot diskriminering här.  Ta del av branschöverenskommelsen här. 

Etiskt ramverk för samarbete mellan apotek och vårdgivare
Tillsammans med och som stöd till sina medlemmar har Sveriges Apoteksförening tagit fram ett etiskt ramverk för samarbeten mellan apotek och vårdgivare. Ta del av ramverket här

Etisk plattform
Den etiska plattformen utgör en gemensam utgångspunkt för hur apoteksverksamhet ska bedrivas. Utöver denna kan respektive medlem även ha egna kompletterande etiska riktlinjer för sin verksamhet. Etisk plattform apoteksbranschen

God apotekssed, GPP
God apotekssed (Good Pharmacy Practice, GPP) riktar sig till alla medarbetare på apotek samt tillståndsinnehavare, ägare eller de som bedriver öppenvårdsapoteksverksamhet eller ansvarar för sjukhuspoteksfunktion. GPP är en vägledning som syftar till att uppfylla konsumenternas, myndigheternas och hälso- och sjukvårdens krav och förväntningar. Svensk GPP bygger på den internationella GPP som är framtagen av FIP/WHO och är fastställd av styrelserna för Apotekarsocieteten och Sveriges Apoteksförening. Ta del av GPP:n här: Svensk GPP 2019

Överenskommelse om läkemedelsförsäkringen
Alla apotek som är anslutna till Sveriges Apoteksförening avstår från att ingå avtal med parallellimportörer av läkemedel som inte är med i den svenska Läkemedelsförsäkringen. Detta är innebörden av den branschöverenskommelse som slutits. Läs mer om överenskommelsen här.

Vitbok
Apoteken är en mycket viktig del i vårdkedjan, och kan bli än mer betydelsefull om branschen, politikerna och vårdens aktörer samverkar bättre. Apoteksföreningen har tagit fram en Vitbok som är tänkt att bjuda in till en bred diskussion om apotekens roll i samhället. Vitboken hittar du här Vitbok

Praxis kring tillgänglighet till läkemedel
Ett av apotekens grunduppdrag är att säkerställa att konsumenten så snart det kan ske får tillgång till sina läkemedel och andra förskrivna varor. För att lösa detta har apoteken anpassade lager för sin kundkrets samt en skyldighet att beställa hem varor inom 24 timmar. Ibland behöver apoteken gå längre än så. Apoteksbranschen har därför sedan juni 2010 kommit överens om att man även hjälper sina kunder att få reda på om kundens läkemedel kan finnas på ett annat apotek. Läs mer om apotekens praxis kring tillgänglighet.

Frågor och svar om Apoteksföreningens rekommendationer om mjukstart av e-verifikation
Sveriges Apoteksförening har tillsammans med e-VIS rekommenderat medlemmarna i Sveriges Apoteksförening och andra slutanvändare att implementera en mjukstart (soft launch) av e-verifikationssystemet i Sverige. Här kan du läsa svar på vanligt förekommande frågor om mjukstarten. Läs här.

 

Överenskommelser 

Branschöverenskommelse om ansvarsfull försäljning av diklofenak 

Apoteksbranschen har kommit överens om en mer ansvarsfull försäljning av diklofenak i gelform. Produkter innehållande diklofenak ska förvaras på apoteken så att kunden inte själv kan plocka produkten utan tillhandahålls efter att kunderna har efterfrågat den. I samband med försäljning ska kunderna få information om miljöpåverkan, rådgivning kring användning samt hantering av överbliven produkt. I e-handel får endast diklofenak säljas efter att kunderna har bekräftat att de tagit del av samma information. Läs branschöverenskommelsen här.

Branschens riktlinjer för försäljning av paracetamol 
Apoteksbranschen har en gemensam överenskommelse om hur ansvarsfull försäljning av paracetamol bör ske. Syftet med överenskommelsen är att minska risken för felaktig användning av paracetamol. Läs hela överenskommelsen här. 

Försäljning av receptfria läkemedel via e-handel
Apoteken har ett uppdrag att se till att all handel med läkemedel ska bedrivas på ett sådant sätt att det inte skadar människor eller miljö. När försäljning av receptfria läkemedel görs på ett apotek finns alltid personal närvarande som kan ge råd och motverka felaktig läkemedelsanvändning. När försäljning sker via e-handel ligger ett större ansvar på kunden själv. Apoteksbranschen har därför gemensamt tagit fram riktlinjer som ett stöd vid försäljning av receptfria läkemedel i e-handel. Läs mer om dessa riktlinjer här.

Branschöverenskommelse om information gällande diklofenaks miljöpåverkan
Medlemsföretagen i Sveriges Apoteksförening har kommit överens om att alla apotek ska informera om diklofenaks negativa påverkan på miljön. Från och med den 3 oktober 2018 informerar apotek via hyllkantsskyltar om att substansen påverkar miljön negativt och bör användas med eftertanke. Överenskommelsen gäller både försäljning i butik och e-handel. Läs pressmeddelandet här

Branschöverenskommels om ansvarsfull försäljning av loperamid
Medlemsföretagen i Sveriges Apoteksförening har kommit överens om hur en ansvarsfull försäljning av tabletter innehållande loperamid bör ske. Loperamid är ett receptfritt läkemedel som också kan missbrukas men som i högre doser innebär tydliga risker för allvarliga biverkningar. Redan tidigare har medlemmar haft begränsningar i exponering och försäljning av loperamid men från och med 1a december 2019 kommer alla medlemsföretag följa samma gemensamma riktlinjer. Riktlinjerna finns att läsa här.

 

Övriga dokument

Apotekens Patientsäkerhetskonferens

Den 6 oktober 2022 genomfördes den första branschgemensamma konferensen kring kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor. Under dagen samlades representater från samtliga medlemmar samt flera myndigheter för att belysa kvalitets- och patientsäkerhetsarbete både mer övergripande samt mer konkret i ett antal utmaningar som branschen ser. Patientsäkerhetskonferensen är tänkt att vara ett årlig återkommande arrangemang. Läs mer om konferensen 2022 här: Apotekens Patientsäkerhetskonferens 2022 

Kursplan Apotekstekniker

Sveriges Apoteksförening har tillsammans med Unionen ett nätverk för utbildningsanordnare och apotek kring apotekstekniker. Apotekstekniker är en yrkeskategori som på apoteken arbetar med egenvårdsrådgivning, lagerhantering, assisterar farmaceuter i receptexpeditionen och är duktiga på kundrelationer och försäljning. För att alla utbildade ska ha samma kunskaper och att dessa motsvarar branschens behov har nätverket tagit fram en gemensam kursplan som alla utbildningsanordnare följer. Den senaste kursplanen hittar du här: Nationella kursplanerna Apotekstekniker, 2022