Apotekens prioriteringar inför höstens val

Apotekens höga kompetens är idag en underutnyttjad samhällsresurs som skulle kunna göra mer för att förbättra tillgängligheten till läkemedel, förbättra folkhälsan och avlasta överbelastade delar av sjukvården. Inför  riksdagsvalet vill apoteken belysa tre aktuella samhällsområden där vi fyller en viktig funktion. Apotekens roll i läkemedelsförsörjning i vardag och kris, apotekens tillgänglighet och kompetens över hela landet samt hur apoteken bidrar till en hållbar läkemedelsanvändning.

 

Läkemedelsförsörjning 

Tillgängligheten till läkemedel är god i Sverige tack vare ett stort antal apotek med generösa öppettider från norr till söder och en e-handel som idag förser hela landet med läkemedel. Läkemedelsförsörjningen i Sverige fungerar väl. Det har inte minst utmaningar under pandemin visat. Men det händer att läkemedel inte går att få tag på.

Därför vill vi att farmaceuterna ska få större frihet att kunna byta läkemedel vid apoteksdisken. Vi vill att farmaceuter ska få ”re-förskriva” vissa utvalda läkemedel när förnyat recept saknas och avbrott i behandling får stora konsekvenser. Dessutom vill vi inför ett farmaceutsortiment som innebär att vissa receptbelagda läkemedel skulle kunna säljas receptfritt efter rådgivning av farmaceut. Apoteken behöver även större möjlighet att flytta läkemedel mellan apotek för att undvika bristsituationer.

Tillgänglighet och kompetens 

Vi önskar att samhället i större utsträckning använder apotekens läkemedelskompetens, tillgänglighet och kunskap om proaktiv hälsa. Ett exempel på när det fungerar väl är TLV:s pilotprojekt med farmaceutiska tjänster. Apoteken behöver knytas närmre resten av hälso- och sjukvården. Vi ser en utveckling där framtidens apotek i större utsträckning fokuserar på tjänster som förbättrar läkemedelsanvändningen. Många fysiska besök har redan ersatts av e-handel, under 2021 såldes nästan var tredje apoteksprodukt via e-handel. Det är viktigt att alla kanaler som kunderna vill använda för apotekstjänster fungerar väl utan att lagar och regler förhindrar utvecklingen.

Bristen på legitimerade farmaceuter är akut för många apotek. Särskilt i mindre orter runt om hela landet. Sverige behöver fler farmaceutiska utbildningsplatser. Den kommande regeringen bör se över lagar som kan möjliggöra ett mer flexibelt sätt att nyttja farmaceuternas kompetens, till exempel via digitala lösningar. Det innebär även möjlighet att utbildade apotekstekniker och annan personal i större utsträckning kan använda sin kompetens fullt ut.

Hållbar läkemedelsanvändning 

En hållbar läkemedelsanvändning innebär för apoteken att säkerställa att kunderna vet hur de ska använda sina läkemedel men även hur överblivna läkemedel ska hanteras och återlämnas till apotek.

En allt viktigare fråga för apoteken och apotekens kunder är hur läkemedel och läkemedelsanvändningen påverkar miljön. Det är känt att läkemedelstillverkning påverkar naturen negativt, men det är inte känt var och hur våra svenska läkemedel tillverkas. Apoteken har därför infört världens första guide till de läkemedelsföretag som ställer krav på ansvarsfull tillverkning för sina receptfria läkemedel. Dessa läkemedel får loggan ”Välvald” på hyllkanten i butik och e-handel. Även staten bör ställa krav på transparens, miljö- och hållbarhet för de receptbelagda läkemedel som det offentliga finansierar.

Vi ser en utveckling där framtidens apotek i större utsträckning inte bara förser befolkningen med läkemedel utan även bidrar till rätt läkemedelsanvändning och förbättrad folkhälsa med flera olika läkemedels- och hälsotjänster. Sverige ligger efter många andra länder när det kommer till hur vi använder våra apotek. Detta hoppas apoteken att Sveriges nästa regering ser över.