Apoteksbranschen starkt kritisk till beredskapsutrednings förslag

Idag har Sveriges Apoteksförening lämnat in sitt remissvar på delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19) till regeringen. Apoteksföreningens remissvar berör endast de utredningsförslag som rör läkemedel och apotek.

  •  Det är av stor vikt att Sverige har en god beredskap av läkemedel i kriser men utredningsförslagen riskerar att skapa stora negativa effekter i läkemedelsförsörjningen vid normalfall snarare än att lösa problem vid olika typer av kriser säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Utredningen förslår att det ska inrättas 600–700 särskilda beredskapsapotek. Ett förslag som enbart blir tillämpligt vid extrema kriser. Förslaget riskerar att minska tillgängligheten till apoteksservice när krisen inte är där och leda till dubbla apotekssystem som kan påverka konkurrensen på marknaden negativt och i slutändan påverkar apotekskunderna.

Flera förslag från utredningen syftar till att öka lagerhållningen av läkemedel i Sverige, bland annat vill de införa sex månaders lager för stora delar av sortimentet. Men utredningen konstaterar själva att detta inte passar för alla typer av läkemedel och att de läkemedel som parallellimporteras till Sverige från den inre marknaden skulle försvinna. Detta strider mot EU-rätten och kan därför inte genomföras i sin nuvarande utformning konstaterar rättsutredningar gjorda av två olika advokatfirmor.

  •  Förslagen är omfattande, delvis oproportionerliga och kostsamma. Jag saknar förslag på åtgärder som stärker beredskapen för olika typer av händelser och som kan utformas flexibelt utifrån det rådande läget avslutar Johan Wallér.

Läs hela remissvaret här och läs rättsutredningarna här och här.

 

För ytterligare kommentarer:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

tel: 070-239 16 06

johan.waller@sverigesapoteksforening.se