Apoteksföreningen kommenterar Riksrevisionens rapport om tillsyn över läkemedelshandeln

Idag har Riksrevisionen publicerat en rapport som granskar statens tillsyn över läkemedelshandeln. Riksrevisionens anser att myndigheternas tillsyn inte är effektiv då ansvariga myndigheter inte får dela viktig information med varandra. Detta leder enligt rapporten till försämrad patientsäkerhet samt öppnar upp för missbruk av oseriösa aktörer. Dessutom anser Riksrevisionen att Läkemedelsverket behöver bli bättre på att se till att apoteken åtgärdar fel som har påvisats vid tillsyn.

Sveriges Apoteksförening delar inte Riksrevisionens bild då tillsynen av apotekens verksamhet är omfattande och görs av flera olika myndigheter.

– Apoteken har en god relation till myndigheterna och menar att dagens tillsyn bidrar till att utveckla apotekens verksamhet och höjer kvaliteten i vårt arbete. Rapporten antyder att apotek kan missbruka systemet och riskera patientsäkerheten. Detta vänder jag mig starkt emot då rapporten enbart tar upp enstaka undantagsfall som dessutom ibland har skett långt tillbaka i tiden. Jag välkomnar däremot en utvecklad och mer effektiv tillsyn om den bidrar till att oseriösa aktörer rensas ut från marknaden säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

Öppenvårdsapoteksmarknaden består idag av fem kedjor och tre renodlade e-handelsapotek samt ett fyrtiotal enskilt drivna apotek. Av landets över 1 400 apotek har endast en handfull förlorat sitt apotekstillstånd sedan 2009 då marknaden omreglerades.

Ett problem som rapporten inte tar upp är de långa handläggningstiderna hos IVO då apoteken anmäler överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel. Apoteken hanterar dagligen den här typen recept och gör regelbundet anmälningar till IVO. Dessa leder sällan till indragen eller begränsad förskrivningsrätt vilket leder till att problemen fortgår.

För ytterligare kommentarer:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

Johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Tel: 070-239 16 06