Apoteksföreningens kommentar på Läkemedelsutredningen -ett hårt slag mot apoteken

Idag har Läkemedelsutredningen lämnat sitt slutbetänkande och Sveriges Apoteksförening har läst igenom utredningens förslag. Flera av förslagen syftar till att skapa ökad rättvisa både för patienter i olika landsting men även mellan olika patientgrupper. Men flera av utredningens förslag skulle innebära ett hårt slag mot apoteken. Utredningen är inne och rör i så komplexa system att konsekvenserna blir oöverblickbara.

Att ta bort apotekens förhandlingsrätt på parallellimporterade läkemedel som utredningen föreslår ser Sveriges Apoteksförening som mycket bekymmersamt.

Att ta bort apotekens förhandlingsrätt på parallellimporterade läkemedel kan få negativa effekter på tillgängligheten till många av våra vanliga läkemedel, något som inte gynnar apotekens kunder. Utredningens fokus har varit en liten grupp nya och dyra läkemedel, men förslagets utformning ger negativa effekter på alla läkemedel som potentiellt kan parallellimporteras säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening som en första kommentar på Läkemedelsutredningen.

Det är högst oklart hur utredningen har tänkt att apoteken ska kompenseras när man inte längre har möjlighet att förhandla om lägre priser. Parallellimport var en av förutsättningarna för apotek i samband med omregleringen. Förslaget riskerar att indirekt omöjliggöra parallellimport av läkemedel till Sverige vilket kan strida mot EU:s regelverk.

Dagens system för läkemedelsfinansiering är mycket komplext och utredaren har haft ett stort område att se över.

Förslagen är svåra att bedöma och det är mycket tveksamt om det i slutändan kommer att spara pengar åt samhället. Det är svårt att överblicka alla konsekvenser som även små justeringar av systemen kan innebära. Att genomföra utredningens förslag skulle bli krångligt, byråkratiskt och tungrott. Bara att ha flera olika förhandlingar om samma läkemedel kommer att bli rörigt och orättvist säger Johan Wallér.

Finansiering och prissättning av läkemedel är komplext och något som många länder brottas med. Hemliga avtal, rabatter och överenskommelser är svåra att motivera för politiken och medborgare har rätt till insyn om hur finansiering och prissättning fungerar. Apoteksföreningen kommer att läsa utredningen i sin helhet och ta fram ett remissvar i samband med att utredningen går ut på remiss.

Vi hoppas att fler remissinstanser kommer att reagera på att läkemedelsföretag och landstingen även fortsättningsvis ska få teckna hemliga avtal som inte är transparenta avslutar Johan Wallér efter en första läsning av utredningen.

 

För ytterligare kommentarer:

 

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

tel: 070-239 16 06