Remissvar angående föreskrifter om märkning och bipacksedlar för läkemedel

Sveriges Apoteksförening har idag lämnat in remissvar till Läkemedelsverket angående föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel. Det måste vara tydligt för apotekspersonalen vilken kod på förpackningen som avser den unika identitetsbeteckningen. Om flera likande koder sätts på förpackningen finns en risk att apotekspersonalen inte kan identifiera vilken kod som avser den unika identitetsbetecknignen. Läs hela remissen här.