Apotekstjänster ger stora samhällsvinster

När apotekens europeiska sammanslutning (PGEU) i midsommarveckan höll sitt årliga symposium var apotekens betydelse för bättre läkemedelsanvändning i fokus. Studier från Storbritannien bekräftar att stora besparingar i exempelvis sjuklönekostnader kan göras när apoteken får en tydlig roll för att följa upp hur patienter använder sina mediciner.

Apoteken kan också bidra med att minska antalet sjukhusinläggningar på grund av felmedicinering med upp till två tredjedelar jämfört med idag. Särskilt stor effekt har apotekens uppföljning av läkemedelsanvändningen när en patient har flera olika läkemedel samtidigt, enligt en studie från universitetet i Granada, som också visar att apotekens läkemedelsgenomgångar har potential att kraftigt minska samhällets vård- och läkemedelskostnader för denna patientgrupp.

Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA) kunde också rapportera om apotekens betydelse för att sprida säkerhetsinformation om läkemedel, återrapportera biverkningar, hindra felaktig läkemedelsanvändning och i översynen av de riktlinjer som finns kring läkemedel.

Från svensk sida deltog Johan Wallér och Eva Glaumann från Sveriges Apoteksförening.

För mer information, kontakta

Henrik G Ehrenberg
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40