Branschrapport 2023

Omslag av Branschrapport 2023 från Sveriges Apoteksförening

Under 2022 ökade apotekens försäljning men antalet apotek minskade något. Apotekstätheten per invånare sjönk därmed till 2012 års nivå. Antalet expedierade recept ökade visserligen under året, men apotekens lönsamhet sjönk. En skillnad från tidigare år är att tillväxten skedde både i e-handel och butik.

Under 2022 fanns det 1 407 apotek, vilket är fyra färre än året innan. De apotek som lades ner fanns alla i storstadskommuner. Apotek i glesbygd har inte påverkats att att antalet apotek har minskat under de senaste två åren. Apotekstätheten mätt i antal apotek per invånare har minskat vilket framför allt har berott på att Sveriges befolkningsmängd har ökat.

Sverige har Europas mest utvecklade e-handel med läkemedel. De sju e-handelsapoteken stod för 20 % av omsättningen, mätt i antalet sålda varor stod e-handeln för 30 %. Branschtillväxten skedde både i e-handeln och i fysiska butiker vilket är en skillnad från pandemiåren då all tillväxt skedde inom e-handeln.

An english version can be downloaded here. 

Attachments