Brett initiativ för bättre läkemedelsanvändning

Sveriges Apoteksförening, Apotekarsocieteten, Läkemedelsindustriföreningen och Sveriges Farmaceuter föreslår gemensamt att nyttan med strukturerade läkemedelssamtal på apotek utvärderas. Initiativet tas inom ramen för arbetet med att uppdatera regeringens Nationella läkemedelsstrategi

– Senast i helgen kunde medierna rapportera om hur över hälften av landets äldre patienter får läkemedel för sjukdomar de inte har diagnostiserats för och som tillsammans med andra läkemedel skulle kunna vara skadliga. Vi vet sedan tidigare att felaktig läkemedelsanvändning kostar skattebetalarna uppåt 20 miljarder varje år, vid sidan av onödigt lidande, säger Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening.

– Uppemot 15 procent av alla akuta sjukhusinläggningar orsakas av läkemedelsrelaterade problem. Låg följsamhet till patientens redan beslutade läkemedelsbehandling står för runt hälften av dessa. Här kan SLS vara en av flera andra viktiga åtgärder för att minska den felaktiga läkemedelsanvändningen och därmed. minska trycket på vården, minska produktionsbortfall från de som drabbas och hindra den försämrade livskvalitet som felmedicinering leder till, säger Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig hos Apotekarsocieteten.

På initiativ av Sveriges Apoteksförening genomförde Läkemedelsverket 2014 ett större försök med strukturerade läkemedelssamtal på apotek. Försöket visade att tjänsten är möjlig att genomföra och att de farmaceuter och patienter som deltog såg positiva effekter av de samtal som hölls. Någon kartläggning av patientnytta i förhållande till kostnaderna gjordes dock aldrig. Det är en sådan utvärdering som Sveriges Apoteksförening, Apotekarsocieteten, Läkemedelsindustriföreningen och Sveriges Farmaceuter nu vill att regeringen går vidare med.

– Vi vet att ökad kunskap om sina läkemedel i kombination med påminnelser och återkommande dialog uppmuntrar patienterna att ta större eget ansvar för sin behandling. Jag tycker att allt pekar på att strukturerade läkemedelssamtal på apotek skulle vara ett välkommet komplement till de vårdinsatser som finns tillgängliga idag, säger Robert Svanström, chefsfarmaceut hos Sveriges Apoteksförening.

– Farmaceuter på apotek träffar patienterna oftare än någon annan del av vårdkedjan. På apotek jobbar nästan 6 000 farmaceuter som är experter på läkemedel, som i än större utsträckning skulle kunna användas för att förbättra läkemedelsanvändningen. Det finns en stor potential att öka svenskarnas hälsa och effektiviteten i vården, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare hos Sveriges Farmaceuter.

– En studie är gjord på genomförbarheten när det gäller strukturerade läkemedelssamtal. Nu är det rimligt att följa upp det för att också se på de ekonomiska och hälsomässiga vinsterna som finns, och hur tjänsten skulle kunna göras tillgänglig för landets patienter, avslutar Karolina Antonov, chefsstrateg hos Läkemedelsindustriföretagen.

För mer information:
Henrik Ehrenberg
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40