EES – fokus och framtid

Årets fokusvecka som inriktade sig till de äldre läkemedelsanvändarna är avslutad. Trots att det inte var målet nådde vi återigen en rekordnotering av användningen under veckan. Nu återstår att sammanställa svaren på enkäter och annan statistik för att se hur vi tillsammans med EHM bäst utvecklar systemet. Men vad är målet med EES som vi vill utveckla mot?

En spännande lärdom under de senaste årens fokusveckor med EES är att den ursprungliga tanken med ett system som varnar för potentiella Läkemedelsrelaterade problem som åtgärdas och sedan stängs inte riktigt stämmer. För många farmaceuter är EES ett viktigt verktyg i arbetet som ger dem trygghet, en extra kontroll, ett lärande i vardagen, stöd i rådgivning och stöd i dialogen med förskrivare. EES blir en av flera olika delar som farmaceuten använder sig av i sitt arbete, en del i en total informations- och kunskapsmiljö i samband med expeditionen. Är det detta vi ska ta fasta på i den fortsatta utvecklingen, ska vi titta på om vi kan komma tillbaka till ursprungstanken eller är det något helt annat vi ska sträva mot?

Kvalitet – vad är det?

E-Hälsomyndigheten har regelbundna möten med oss i branschen om EES och på det senaste mötet diskuterades på vilket sätt EES bidrar till en ökad kvalitet vid receptexpedition. För att få till en bra diskussion behövde vi också prata om vad kvalitet vid en receptexpedition är. Några delar är självklara (rätt läkemedel, till rätt person mm) men det är tydligt att det finns vissa parametrar som är mer svårdefinierade och framförallt svåra att mäta som hur farmaceutens arbete påverkar läkemedelsbehandlingen i framtiden. Apoteken följer upp kvaliteten i arbetet på flera olika kompletterande sätt och EES är en del. Det är hur EES stödjer farmaceuten i expeditionsarbetet som är det viktiga och EES måste därför utvecklas med farmaceutens arbete i fokus. Det stärker bilden av att vi ska ta fasta på hur EES används idag och fortsätta utveckla det ännu mer.

EES och framtidens läkemedelsbehandling

Men räcker det när vi också kan se hur e-handeln ökar, införandet av NLL – om än långsamt – förändrar hur en receptexpedition går till och när vi själva arbetar för att utveckla farmaceutiska tjänster? Lyfter vi blicken ytterligare kan vi ställa frågan om inte kunderna kan ta del av informationen i EES direkt? Och om NLL innebär att vi kan få en läkemedelslista som speglar den faktiska användningen av läkemedel och som delas mellan vård och apotek som det är tänkt – kanske vi då behöver arbeta mer för att stänga signaler och kunna ange kommentarer som alla kan läsa? Vi kopplar idag mycket av arbetet med kvalitet och säkerhet till expeditionen men med nya leveranslösningar, mer skräddarsydd behandling och fler tjänster behöver inte det farmaceutiska arbetet alltid knytas till att en kund får sina läkemedel i handen.

Både snabb och långsam utveckling

Framtidens apotek och apoteksservice kommer se annorlunda ut än idag samtidigt som vissa saker fortsätta gå till på exakt samma sätt. Troligtvis kommer arbetet med information och hur den ska nå ut till patienten bli allt viktigare framöver. Information som kommer både från förskrivare, från apotek, från andra yrkesgrupper och inte minst från patienten själv. Information som finns samlad på ett och samma ställe och enkelt åtkomligt för patienten. Där finns stora möjligheter för EES att ha en central roll i ett framtida stöd för bättre läkemedelsanvändning samtidigt som det behöver stödja farmaceuten i arbetet redan idag. Det är denna utveckling som gör fokusveckorna så viktiga – både för dagens farmaceuter och för framtidens.

Fredrik Boström

Chefsfarmaceut Fredrik Boström bloggar om vad som händer på apoteken och vad vi vill ska hända i framtiden, med fokus på farmaceuternas bidrag till en bättre läkemedelsbehandling.