EES – genialiskt men missförstått eller en oslipad diamant?

För dig som farmaceut finns EES- Elektroniskt expertstöd. EES beskrivs oftast som ett system som ska hitta fel som läkaren gjort eller interaktioner som ingen tänkt på. Men EES kan vara så mycket mer. Därför är det dags att ställa frågan, vad vill vi farmaceuter att EES ska vara?

 

Just nu pågår årets EES-vecka – apoteksbranschens satsning för att öka och förbättra användningen av beslutsstödet Elektroniskt Expertstöd. EES har genom åren gått från starkt kritiserat och sällan använt system till något som nu stödjer farmaceuten i upp till var tredje kundmöte. Men vad är egentligen EES och kanske framförallt – vad vill vi att EES ska vara?

Omfattande kritik redan från start

Redan när föregångaren till dagens EES togs fram av Apoteket AB riktades omfattande kritik från flera håll. Det i grunden amerikanska systemet ansågs dåligt anpassat till svenska förhållanden och det fanns en oro för att det skulle innebära alltför många onödiga larm som både skulle oroa patienter i onödan och skapa extra arbetsbelastning hos läkarkåren. Kritiken har följt med och uppfattningarna om systemet lever kvar trots en omfattande utveckling genom åren och utgår ofta från en felaktig bild över kring hur arbete på apotek bedrivs. Även min egen bild av EES har förändrats under de senare åren – mycket tack vare den kunskap vi samlat på oss i samband med fokusveckorna.

Mycket mer än ett kontrollverktyg

EES har ett inslag av kontrollverktyg. Det kan hjälpa farmaceuten att genomföra kontroller som måste göras enligt författningarna. Här är interaktionsvarningar ett viktigt inslag. Men EES är mycket mer än så. Årets tema med fokus på barn lyfter upp den kunskapsbank som EES kan vara där doseringar till barn kan hittas på ett enkelt sätt – information som inte finns i FASS. EES blir nu mer av ett rådgivningsstöd och ger mer direkt nytta till patienten. Men även som kontrollverktyg finns fördelar i att farmaceuten blir mer trygg i att hen inte har missat något viktigt och istället kan fokusera på vad som är mest relevant för patienten. Det är då som vi på allvar kan göra skillnad genom att rikta vår kompetens och omsorg framåt mot patienten istället för bakåt mot förskrivaren.

EES i framtiden

EES borde kunna bli mer framåtriktat och anpassas ännu bättre till omhändertagandet av patienten. Kontrollfunktioner kan i ännu högre utsträckning flyttas bakåt i kedjan och göras redan när receptet utfärdas. Att funktionaliteten finns hos eHälsomyndigheten är till viss del logisk när det kommer till att kunna göra analyser av receptinformationen som finns lagrad hos myndigheten men hur informationen från analyserna ska användas är inte en myndighetsfråga i första hand utan en professionsfråga.

Det viktiga är hur det används

Vi inom Sveriges Apoteksförening och E-Hälsomyndigheten har genom bra samarbete kommit långt under de senare åren och nu handlar det inte om att använda EES utan hur EES används. För professionen och branschen är det inte funktionaliteten i EES som är det viktiga utan vi behöver ha ett bredare anslag kring vad vi vill uppnå i mötet med patienten och hur olika stöd och verktyg samspelar för att ge det stöd som behövs för detta. Så ett stort tack till alla farmaceuter som hjälper oss under fokusveckan med att ytterligare öka kunskapen på området.

Fredrik Boström
Chefsfarmaceut Fredrik Boström bloggar om vad som händer på apoteken och vad han vill ska hända i framtiden, med fokus på farmaceuternas bidrag till en bättre läkemedelsbehandling.