Fel att antyda att Sverige saknar läkemedelslager enligt Apoteksföreningens remissvar

Apoteksföreningen har idag lämnat in sitt remissvar på utredningen Hälso- och sjukvård i det civila försvaret (SOU 2020:23). I utredningens första delbetänkande lämnas få konkreta förslag. Delbetänkandet är däremot avsett att utgöra ett underlag inför den försvarspolitiska inriktningspropositionen som ska lämnas till riksdagen under hösten 2020.

Föreningen ställer sig kritisk till att utredningen i sin översyn inte har tittat närmare på hur det faktiskt förhåller sig gällande hur läkemedel beställs, lagerhålls och distribueras i Sverige. Istället beskrivs läkemedelsdistributionen som ”just- in- time”. Detta är oroväckande inför kommande betänkande från utredningen.

  • Jag tycker inte att man kan säga att den svenska läkemedelsdistributionen är ”just- in -time”. Det är farligt att använda ett sådant uttryck i detta sammanhang. Det skapar en oro hos läkemedelsanvändarna som inte är befogad och risken är att de kommande utredningsförslagen bygger på antaganden som inte är korrekta säger Johan Waller, vd på Sveriges Apoteksförening.

I föreningens remissvar redogörs hur läkemedelsdistributionskedjan faktiskt fungerar med läkemedelsföretag, läkemedelsdistributörer, öppenvårdsapotek och sjukhusapotek. Hela kedjan av aktörer omnämns inte när utredningen redogör för läkemedelsdistributionen. En korrekt verklighetsbild är oerhört viktig i detta sammanhang.

Det är relevant att känna till vi faktiskt har läkemedelslager som räcker runt fem månader på de allra flesta läkemedel i Sverige. Läkemedelsdistributörernas lager räcker i genomsnitt runt fyra månader och apotekens egna lager runt en månad. Det stora problemet som vi har gällande läkemedelsförsörjning är det växande problemet att den global läkemedelsindustrin inte är transparent gällande tillverkning. I Sverige vet vi därför inte om och när ett glapp i produktionen kan uppstå. Trots detta har vi inte upplevt några större läkemedelsbrister under coronakrisen.

  • Under krisen har vi kunnat se hur apoteken tillsammans med myndigheter och andra aktörer i distributionskedjan tagit sitt ansvar för att hitta lösningar på de utmaningar som uppstått. Sveriges apotek har därför haft öppet nästan som vanligt och kunnat serva sina kunder på ett fantastiskt sätt, trots att personalen också drabbats av sjukdom och att vi såg en stor hamstringsvåg i krisens början, avslutar Johan Wallér.”

Även om vi har fungerande läkemedelslager på runt fem månader så är det bra att utredningen ska återkomma med förslag på området där beredskapslager kan vara ett inslag. Debatten om att landets beredskapslager försvann i och med apoteksomregleringen stämmer dock inte. Ett uppdrag att hålla särskilda lager kan både stat och regioner upphandla när som helst, antingen av apotek eller av läkemedelsdistributörerna. Att säkerställa en bra läkemedelstillgång handlar inte bara om lager utan även om hur man säkerställer bra handelsrelationer med omvärlden samt hur Europa skulle kunna öka sin egen läkemedelsproduktion.

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

e-post: johan.waller@sverigesapoteksforening.se

tel: 070-2391606

 

Läs hela remissvaret här.