Förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek dnr 581:2010 /501273

Sveriges Apoteksförening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade remiss och lämnar därför följande kommentarer:

Vi har inga invändningar mot de föreslagna ändringarna och anser att det är logiskt att öppenvårdsapotekens skyldigheter enligt förordningen om producentansvar för läkemedel både vad avser mottagning av läkemedelsavfall och informationsskyldigheten om detta ingår i medlemsföretagens kvalitetsledningssystem (egenkontrollprogram).

Kravet som införs att dokumenterade brister och avvikelser skall åtgärdas, utvärderas och sammanställas dvs. systematiskt arbete med ständiga förbättringar är grundläggande och självklart i ett effektivt ledningssystem.

Sveriges Apoteksförening

Johan Waller
Verkställande Direktör