Förslag till ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Sveriges Apoteksförening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade remiss och lämnar därför följande kommentarer:

Vi tillstyrker förslaget. Det är viktigt att samtliga läkemedel som expedieras på svenska apotek omfattas av likvärdiga försäkringsregler för kundernas bästa. Detta är av särskild betydelse för utbytbara läkemedel där kunden själv inte har möjlighet att påverka läkemedelsvalet utan att drabbas av ekonomiska konsekvenser.

Vad gäller de läkemedel som redan ingår i förmånen är det viktigt att de praktiska konsekvenserna beaktas vid eventuella beslut om att ett läkemedel ska utgå ur förmånen. Exempelvis bör apotek i en sådan situation ges mandat att, om kunden vill det, byta ut förskrivet läkemedel som inte längre ingår i förmånen till ett utbytbart alternativ som fortfarande ingår. Idag är detta inte tillåtet utan att förskrivaren först kontaktas för att godkänna utbytet, vilket medför en helt onödig byråkrati för apotek, kund och förskrivare. Problemet blir mer och mer påtagligt eftersom de striktare kriterierna som numera tillämpas för att avgöra om ett läkemedel ska ingå i förmånen har medfört att det blir allt vanligare att även receptbelagda läkemedel inte ingår i förmånen.

Sveriges Apoteksförening

Johan Waller
Verkställande Direktör