Förslag till föreskrifter om ändring i Tandvårds och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter om allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m m.

Sveriges Apoteksförening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade remiss och lämnar därför följande kommentarer.

Sveriges Apoteksförening tillstyrker den föreslagna förändringen som öppnar en möjlighet att använda en temporär lösning för att underlätta för apoteken när det uppstår problem med tillgänglighet i samband med det generiska utbytet.

Apoteksaktörerna har sedan de nya utbytesreglerna började gälla upplevt stora problem både vad gäller patientsäkerheten och den praktiska hanteringen vid receptexpedition då månadens vara inte varit tillgänglig. Detta leder också till betydande kostnader hos apoteksaktörerna på grund av det merarbete som måste läggas ned. TLV:s förslag om tillfällig förändring av generikahanteringen kommer att underlätta apoteksaktörernas arbete och leda till en bättre patientsäkerhet.

Sveriges Apoteksförening vill poängtera att en viktig förutsättning för TLV:s förslag är att apoteken också har rätt att expediera alternativa prisperiods varor med förmån och utan merkostnad för patienten.

Sveriges Apoteksförening menar vidare att TLV:s undantagsregler måste gälla till dess att strukturen och systemen som leder till tillgänglighet av månadens vara kan garanteras.

Sveriges Apoteksförening anser att det även krävs ytterligare förenklingar av regelverket. Nuvarande krav på slutförsäljning till AUP av föregående periods vara endast får ske inom 15 dagar leder till merkostnader och kassation av läkemedel. Nuvarande regler drabbar särskilt mindre apotek där efterfrågan kan variera kraftigt från månad till månad. Osäkerhet kring efterfrågan på mindre apotek leder till minskad lagerhållning, vilket får negativ påverkan både på tillgänglighet och på servicegrad mot kunder samt utgör även en potentiell risk till försämrad patientsäkerhet.

Det som ledde till onödiga fördyringar i det gamla systemet var att apoteken inte alltid beställde billigaste tillgängliga vara. Det borde därför vara tillräckligt med kravet på apoteken att alltid beställa billigaste periodens vara tillsammans med TLV:s tillsyn av apotekens beställningar för att uppnå de besparingar som eftersträvades.

Sveriges Apoteksförening vill också uppmärksamma TLV på att förändringar i apoteksaktörernas – system tar tid och att en god framförhållning är ett måste. Just nu använder de flesta, men inte alla, apoteksaktörerna den så kallade övergångslösningen som levereras av Apoteket AB. Övergångslösningen är på väg att fasas ut och apoteksaktörerna står i begrepp att införa sina respektive expeditionssystem. Denna förändring som sker samtidigt som TLV:s tillfälliga regelverk införs måste beaktas.

Apoteksaktörerna kommer att arbeta helt i enlighet med den tillfälliga ordningen säkerställa att information kring de nya reglerna når ut till samtlig berörd personal.

/Sveriges Apoteksförening

Johan Wallér
Verkställande Direktör