Förslag till förordning om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård för asylsökande

Sveriges Apoteksförening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade remiss och lämnar därför följande kommentarer:

Med den mindre ändring som görs i förordningen lämnas hela frågan om praktisk hantering vidare till Migrationsverket (MV). Detta innebär att frågan i grunden måste beredas vidare inom MV och om de gör bedömningen att den praktiska hanteringen ska regleras i föreskrifter (vilket de har mandat att utfärda enligt 11 § förordningen) så innebär det att förändringen försenas ytterligare. MV ska ta fram ett förslag, skicka det på remiss, ta ställning till remissvaren och sedan fatta beslut och därefter ska föreskriften tryckas.

Då det är angeläget att en konventionell faktureringsrutin kan börja tillämpas snarast möjligt föreslår Sveriges Apoteksförening att faktureringsförfarandet regleras redan i förordningen, vilket kan jämföras med hur ersättning regleras inom den vanliga läkemedelsförmånen (16 § förordningen om läkemedelsförmåner). Det är också viktigt att förordningsändringen kan tas som intäkt för att hantera befintliga fakturor från apoteksaktörer på ett pragmatiskt sätt.

Sveriges Apoteksförening

Johan Waller
Verkställande Direktör