Nöjda kunder bra grund för att låta apotekens roll växa

Apoteken kan bli en än viktigare aktör för vården och bidra till att avlasta och stötta hårt trängda landsting. Grunden för det finns redan med ett mycket gott renommé för apoteksbranschen bland allmänheten.

Det är nu snart tre år sedan apoteken i Sverige omreglerades. Det har varit en spännande period där antalet apoteksaktörer vuxit från ett enda monopolföretag till 26 olika aktörer – och med dem drygt 300 fler apotek – där öppettiderna blivit generösare och serviceutbudet bättre.

Samtidigt reses stundtals kritiska röster mot apoteksmarknaden. I debatten ifrågasätts ägarstrukturen. Det hävdas att det bara är storstadskärnorna som fått fler apotek. Att servicen blivit sämre. Och att det allt för ofta saknas medicin på apotekshyllorna. Också Sveriges Apoteksförening har lyft det faktum att systemet med byte till billiga läkemedelskopior leder till vissa leveransproblem och en höjd patientosäkerhet. Detta har nu den statliga utredredning som ser över bland annat prissättningen av läkemedel fått regeringens uppdrag att se över, vilket är mycket bra.

En nyligen genomförd undersökning som vi låtit TNS Sifo göra, visar dock en annan bild. Patienterna, våra kunder, upplever nämligen omregleringens positiva effekter i sin vardag. Till skillnad från andra undersökningar på området – och debattörers finger i luften – frågar vi 1 000 svenskar hur de upplevde sitt senaste apoteksbesök. Vårt index för kundnöjdhet och kundlojalitet är på ungefär samma nivå vid halvårsskiftet 2012, som när vi började mätningarna 2010 (index 76). Av de som svarat på enkäten är det dessutom smått otroliga 96 procent, som över lag är nöjda med sitt senaste apoteksbesök. I klartext visar Sifos undersökning att apoteken klarat av att behålla kundernas förtroende genom omregleringen. 83 procent skulle dessutom rekommendera det apotek de senaste besökte för vänner och bekanta.

Särskilt glädjande för apoteken är att kundernas nöjdhet och förtroende för apoteken ökar markant när de har en direktkontakt med vår personal, som ger stöd och rådgivning kring läkemedel. (Index 86 jämfört med index 70, för den som inte talat med vår personal.) Kundnöjdheten är dessutom lite högre i landet, jämfört med våra tre största städer.

När den nya apoteksmarknaden etablerades hade de nya aktörerna ett stort fokus på att hitta bra lägen, på platser där patienterna vill ha ett apotek, och ett stort arbete lades ned på att apotekens viktiga verksamhet skulle präglas av kontinuitet och hög patientsäkerhet. Under det senaste året har apoteken börjat utveckla sin profil och erbjuda nya tjänster.

Detta börjar nu visa sig i de mätningar vi gör. Apoteksbesökarna tycker att skillnaderna mellan olika apotek ökar och den stora majoriteten tycker att det apotek de besöker har konkurrensfördelar jämfört med andra. Dessutom har antalet patienter som tycker att tjänsteutbudet blivit bättre ökat med 13 procent sedan 2010.

Totalt sett är våra kunder mer nöjda med service, utbud av tjänster och utbud av produkter än de var i början av omregleringen. Undersökningen visar också att det troligen finns ytterligare utvecklingspotential för apoteksaktörerna att förbättra både utbud och service.

Det är också tydligt att medvetenheten hos kunderna om att det nu finns flera apoteksaktörer att välja mellan stadigt ökar. I genomsnitt känner man nu till fyra apoteksaktörer, jämfört med tidigare tre.

86 procent av våra kunder tycker också att deras senaste apotek låg bra till rent geografiskt. Det ger möjligen en viss utvecklingspotential och presenterar en fortsatt utmaning för apoteksaktörerna att hitta nya bra lägen att öppna apotek på. Men det visar också, tillsammans med det förtroende vår personal har och det faktum att patienterna oftare kommer till ett apotek än till en vårdcentral, att apotekens roll i vårdkedjan kan utvecklas vidare. Att patienterna tycker om sitt apotek är en bra utgångspunkt för att utveckla tjänster för läkemedelsgenomgångar, minivårdcentraler, hälsokontroller, tester av olika slag, stöd för rökavvänjning och viktminskning, och stödinsatser för att kroniker bättre ska ta den medicin läkare ordinerat. För att nämna några exempel.

För att ytterligare kunna stärka apotekens roll krävs en fortsatt kreativ insats från apoteksaktörernas sida och framför allt en större insikt hos politiker och tjänstemän i vården om den potential som finns.

Apoteken står för en säker och tillgänglig läkemedelsförsörjning och stöd till människors egenvård. Att våra kunder fortsatt har en väldigt positiv bild av apoteken och vår verksamhet innebär utmaningar för att upprätthålla en bra nivå och utveckla verksamheten till det bättre. Det arbetar Sveriges apoteksaktörer och vår personal dagligen för att åstadkomma.

Johan Wallér
VD, Sveriges Apoteksförening

För mer information, kontakta:
Henrik G Ehrenberg
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40

Publicerad i Dagens Samhälle 22 oktober 2012.