Omarbetat förslag på nya distanshandelsföreskrifter

I slutet av 2022 kom ett förslag på nya föreskrifter som gällde distanshandel (e-handel) med läkemedel. Sveriges Apoteksförening var en av flera remissinstanser som kom med synpunkter och kritik (läs mer om vårt remissvar här). Läkemedelsverket har efter den remissrundan fortsatt arbetet med föreskrifterna och i slutet av 2023 kom ett omarbetat förslag där föreningens invändningar till viss del hörsammats. Vi ser samtidigt att det fortsatt finns brister i konsekvensutredningen, framförallt gällande hur kunder påverkas av förändrade krav på leveranslösningar som inte ställs i relation till kvalitetsvinster som avses uppnås, samt att det återstår en del oklarheter. Distanshandel till professionella kunder (vårdgivare) har också fortsatt flera frågetecken. Sveriges Apoteksförening ser att det även fortsättningsvis behövs en nära dialog mellan branschen och myndigheten för att förslaget ska kunna implementeras på bästa sätt.

Ta del av vårt remissvar här.