Remissvar angående revidering av ramdirektiv för vatten, prioämnesdirektivet och grundvattendirektivet

Sveriges Apoteksförening har lämnat in remissvar angående revidering av EU:s vattendirektiv. Remissvaret fokuserar på de delar som rör apoteksbranschen. Det är angeläget att viktiga läkemedel finns att tillgå även om de i vissa fall är skadliga för naturen och andra levande organismer. Reningsverk som reducera skadliga ämnen och substanser behöver  i många fall uppgraderas. Vi stödjer därför förslaget att förorenaren betalar för detta. Vi vill dock betona att apoteken inte tillhör dessa förorenare.

Läs hela remissvaret här.