Remissvar Europeiska läkemedelslagstiftningen

Sveriges apoteksförening har lämnat in ett remissvar avseende den reviderade europeiska läkemedelslagstiftningen, kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel. Då förslagen är omfattande och enbart delvis berör apoteksbranschen har vi valt att begränsa våra svar till områdena tillgänglighet och miljö.

När det gäller tillgänglighet så ser vi positivt på de förslag som läggs. När det gäller miljö så välkomnar vi målsättningarna att minimera läkemedels miljöpåverkan. Vi anser att reglering på EU nivå är motiverat då nationella åtgärder inte är tillräckligt för att uppnå målen. Vi ser dock behovav förtydliganden på vissa områden. Läs hela remissvaret här.