Remissvar på E-Hälsomyndigheten förslag om avgifter för apotek

Sveriges Apoteksförening har lämnat in remissvar på E-Hälsomyndighetens föreslag att höja apotekens avgifter med drygt 28 procent. Det är en väsentlig höjning som slår mot apoteksaktörernas hantering av förskrivna läkemedel. Den verksamheten går redan med underskott och den föreslagna avgiften kommer att innebära att underskottet fördjupas. Därmed förändras förutsättningarna för att driva apotek negativt och apotekens förmåga att genomföra sitt grunduppdrag kommer att försämras.  Kostnaden för att utveckla och ta fram den nationella läkemedelslistan ska inte belasta apoteksaktörerna men det förefaller den göra. Kretsen av aktörer som kommer att nyttja den nationella läkemedelslistan är bred men det är endast en aktör, apoteken, som ska finansiera driften. Det är oskäligt och diskriminerande.

Läs hela remissvaret här.