Remissvar på förslaget att senarelägga införandet av nationell läkemedelslista (S2020/03162/FS)

Sveriges Apoteksförening har inte några synpunkter på senareläggningen av tidpunkterna för

ikraftträdandet av lagen om nationell läkemedelslista och övergångsperioden. Föreningen

vill emellertid poängtera att apoteken har lagt omfattande resurser för att förbereda och

implementera lagstiftningen till den 1 juni 2020. Alla it-system har utvecklats och anpassats i

enlighet med de krav som ställts från E-Hälsomyndigheten och personal har utbildats för att

hantera förändringar i verksamheten som en följd av lagstiftningen.

 

Föreningen vänder sig mot formuleringen om att senareläggningen av

införandet av nationell läkemedelslista innebär en kostnadsminskning för apoteken på

ungefär 50 miljoner kronor. Det är inte fråga om någon kostnadsminskning utan en

senarelagd kostnadshöjning som inte apoteken kan komma undan eller kompensera sig för.

Slutligen ifrågasätter föreningen om finansieringen av den nationella läkemedelslistan

överhuvudtaget ska finansieras av en avgift som tas ut av privaträttsliga aktörer då denna

har liten tillkommande nytta för apoteken jämfört med befintliga register, och snarast är att

betrakta som en kollektiv nyttighet. En sådan nyttighet bör helt bekostas av det

allmänna.