Stora problem med generikasystemet

Utredaren Sofia Wallström presenterar på DN Debatt (121031) sina förslag för hur tillgången till läkemedel ska kunna öka. Tyvärr har utredningen ett allt för snävt offentligt perspektiv med fokus på vad landsting och stat ska göra. Vi menar att utredningen bättre borde ha utrett möjligheterna för den nya apoteksmarknaden att lösa en del av problemen.

Apoteksmarknaden omreglerades 2009. Någon avreglering var det dock inte tal om. Det är svårt att se någon annan handel som omfattas av lika mycket regler, som just apotek. Det är naturligt, eftersom läkemedel inte är vilken vara som helst.
Regelverket styr dock inte bara säkerhetsfrågor, utan också inköpspris och försäljningspris på receptbelagda läkemedel. Den statliga myndigheten TLV bestämmer dessutom en gång i månaden vilken läkemedelskopia inom drygt 1 000 grupper av likvärdiga läkemedel som alla apotek måste sälja den kommande månaden.

Omregleringen har gett en fantastisk ökning av antal apotek och betydligt bättre öppettider än tidigare. Konkurrensen leder till ett utökat utbud av farmaceutiska tjänster och produkter som har med hälsa och välbefinnande att göra.

Det regelverk som styr apotekens verksamhet ger dock en rad negativa konsekvenser för möjligheterna att ha rätt läkemedel på hyllan när patienten kommer. Särskilt besvärligt är regelverket kring utbytessystemet och den så kallade 24-timmarsregeln – den som säger att ett apotek i normalfallet ska kunna tillhandahålla ett läkemedel inom 24 timmar från det att kunden kommit till ett apotek.

Vårt budskap under utredningens gång har varit enkelt; Försök ta bort regler som är onödiga och förenkla det som är onödigt krångligt. Utredningen har en ansats att förenkla regelverket, men ser inte den nya marknadens potential och tar dessvärre inte de avgörande grepp som hade krävts för att patienterna framöver ska kunna uppleva en förbättring. Det beklagar apoteksbranschen.

24-timmarsregeln har varit livligt debatterad under hösten. Kravet på leverans inom 24-timmar skärptes vid omregleringen, och hade under monopolet aldrig fungerat så som lagstiftningen från 2009 krävde av den nya apoteksmarknaden. En avgörande skillnad är också att kunder och patienter tidigare inte kunde ställa några krav, eller ha några högre förväntningar på ett monopol. Det fanns så att säga ingen annan att hoppas på när läkemedlet inte fanns på hyllan när man som patient kom med sitt recept.

Nu finns regeln och ska efterlevas. Problemet som Sofia Wallström i sin utredning förbiser är att denna regel bara gäller apoteken, inte leverantörer och distributörer. Om nu regeln finns, måste den gälla alla led i läkemedelskedjan. Det är orimligt att ett apotek som beställer ett läkemedel på en torsdag – men inte får det levererat förrän på måndagen – får klä skott för ett misslyckande som är leverantörernas ansvar.

Utredningen föreslår nu också vissa förändringar av utbytessystemet för läkemedelskopior, det så kallade generikasystemet. Den statligt styrda utbyteskarusellen ska fortsätta men sänka farten något, vilket kommer innebära en liten förbättring för apoteken. Utredningen avfärdar dock de viktigare förslagen till förändringar som finns – som skulle innebära större möjligheter för apoteken att ha rätt läkemedel på hyllan och potentiellt leda till färre byten av medicin för patienten.

Alla apoteksaktörer, liksom de farmaceuter som jobbar på apotek, kan vittna om de stora problem som generikasystemet innebär. I vårt möte med patienterna återkommer ständigt utbytena som ett orosmoment och som en orsak till felmedicinering.

Om alla etablerade apotek förmår leverera ungefär 95 procent av de läkemedel som patienterna efterfrågar, är det ett tecken på ett inbyggt systemfel som hämmar apotekens möjligheter att konkurrera mellan varandra genom att kunna erbjuda fler läkemedel direkt till patienterna.

Apoteken har under lång tid förespråkat små men mycket betydelsefulla förändringar av generikasystemet för att möjliggöra för apoteken att öka tillgängligheten och patientsäkerheten. Dessa förslag avfärdar utredaren med ekonomiska argument, men har dessvärre avstått från att själv utreda dem. Apotekens förslag till förändringar har aldrig handlat om pengar eller utgjort ett hot mot den besparing som utbytet ger skattebetalarna. Förslagen har alltid syftat till att öka servicegraden och öka patientsäkerheten.

Det är olyckligt att utredaren låtit omsorgen om ett av politiker och myndigheter omhuldat utbytessystem styra sina förslag.

Apoteksbranschen välkomnar många av de förslag som Sofia Wallström kommer med i sin utredning. En verklig förändring i tillgänglighet kommer enligt vår bedömning dock inte kunna ske förrän apoteken får reella möjligheter att ställa krav på leverantörerna. Detta hindras idag av regelverket. Det går att göra något åt.

Johan Wallér, VD
Henrik G Ehrenberg, strateg

Sveriges Apoteksförening

Artikeln är publicerad på DN Debatt 5 november 2012.