Svenskt framsteg i arbetet mot förfalskade läkemedel

LIF, Sveriges Apoteksförening, Läkemedelsdistributörsföreningen och Läkemedelshandlarna har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring för införandet av det europeiska direktivet om förfalskade läkemedel.

– Sverige är därmed det första land i Europa där branschen åtagit sig att arbeta för att genomföra denna viktiga åtgärd för att upprätthålla patientsäkerheten. Avsiktsförklaringen är ett nödvändigt steg för att Sverige ska kunna införa ett fungerande system för verifiering att läkemedelsprodukter inte är förfalskade, säger de ansvariga för de fyra organisationerna i ett gemensamt uttalande.

Det europeiska direktivet (2011/62/EU) om förfalskade läkemedel föreskriver obligatoriska, harmoniserade säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar. Dessa säkerhetsdetaljer ska bestå av en unik förpackningsidentitet kombinerad med säkerhetsförslutning och finnas på alla receptbelagda läkemedel, med vissa undantag. Idag är förekomsten av förfalskade läkemedel i Sverige i den reguljära distributionskedjan väldigt liten. Målet är att kunna fortsätta förhindra förfalskade läkemedel att nå patienterna i de fall förfalskningarna inte på annat sätt upptäckts av myndigheter eller aktörer i distributionskedjan.

Avsiktsförklaringen

– beskriver förutsättningarna för en gemensam utveckling av ett svenskt system för anpassning till direktivet.

– stödjer berörda parters interna processer och hantering av utvecklingen/anpassningen.

– är ett underlag för beslutsfattande hos olika intressenter.

– stödjer och förenklar kommunikation i dessa frågor.

Avsiktsförklaringen är inte ett formellt bindande avtal utan ett underlag för att stödja framtagandet av ett kostnadseffektivt produktverifikationssystem för svenskt behov.

Kontakt:

Anders Blanck, VD LIF 070-215 43 07

Johan Wallér, VD Sveriges Apoteksförening 070-239 16 06

Hans Wahlén, ordförande Läkemedelsdistributörsföreningen 031-767 7533

Johan Frödin, ordförande Läkemedelshandlarna 070-87 87 280