Sveriges Apoteksförenings kommentar till TLV:s bedömning att inte se över handelsmarginalen till apoteken

TLV har bedömt att det inte finns något behov av att se över apotekens handelsmarginal i år.  Myndigheten anser att apotekens tillgänglighet, service och lönsamhet är tillräcklig god. Sveriges Apoteksförening delar inte myndighetens uppfattning, utan anser att apoteken bör få ersättning som täcker kostnaderna för att utföra sitt samhällsuppdrag att expediera och ge råd om läkemedel.

Det är högst rimligt att apoteken får ekonomiska förutsättningar för att utföra en säker och effektiv läkemedelshantering. Varje receptexpedition innebär en ekonomisk förlust för apoteken som tvingas täcka upp genom försäljning av andra varor. Apoteken är en underutnyttjad resurs som skulle kunna avlasta andra delar av vården mycket mer än idag. Men samhället måste finansiera detta säger Johan Waller, vd på Sveriges Apoteksförening.

Varje recepthantering innebär en ekonomisk förlust för apoteken

Sveriges Apoteksförening har nyligen gjort en beräkning av de samlade kostnaderna och resultatet för hanteringen av receptbelagda läkemedel inom förmånen för åren 2016 och 2017. De sex största apoteksbolagens beräkningar av kostnaderna har granskats av respektive bolags externa revisorer och deras rapporter har sammanställt av revisionsfirman Ernst & Young, som även har granskat Apoteksföreningens totalsammanställning.

Beräkningarna visar att apoteken gjorde underskott i receptaffären på knappt 600 miljoner kr för 2016 respektive 678 miljoner kr för 2017. Det innebär att handelsmarginalen täckte 89 procent år 2016 respektive 88 procent år 2017. (Se bilaga för ytterligare detaljer.)

Sveriges Apoteksförening har tidigare tagit fram en liknande rapport för åren 2012 och 2013.  Handelsmarginalen täckte 2012 knappt 89 procent av receptaffärens totala kostnader och 2013 täckte den 87 procent.Varje recepthantering som apoteken genomför är en ekonomisk förlust.

Annan försäljning täcker kostnaderna

Förlusten från receptläkemedel måste täckas upp med vinster från försäljning av andra varor. Det paradoxala är att apoteken ständigt får återkommande kritik för denna försäljning, bl.a. från förre detta socialministrar. De vill inte att apoteken ska ägna sig åt försäljning av schampo och liknande produkter. Men de vill inte heller ge apoteken ekonomiska förutsättningar att fokusera på läkemedelsförsäljning eller finansiera tjänster och tester kopplade till läkemedel och farmaci. Detta går inte ihop.

Ingen betydande uppjustering för kostnaderna sedan 2009

Vid två tillfällen har TLV gjort en större översyn av handelsmarginalen sedan omregleringen. Den första översynen ledde inte till några justeringar. Den andra, år 2015, ledde för apotekens del enbart till en omfördelning av marginalen så att apoteken får högre ersättning vid försäljning av dyrare läkemedel. Handelsmarginalen fasta del har inte höjts någon gång sedan 2009, och den har därmed urholkats av inflationen genom åren.

Kartla?ggning av apotekens kos tnader för receptaffären

För ytterligare information:

Johan Wallér vd Sveriges Apoteksförening

Tel: 070- 2391606

Johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Eller

Björn Falkenhall, chefsekonom Sveriges Apoteksförening

Tel: 070-7761646

bjorn.falkenhall@sverigesapoteksforening.se