Systemet med utbyte av läkemedel måste förbättras

I Sverige har vi en framgångsrik, lagstadgad och jämlik modell som ska garantera alla vård och omsorg på lika villkor – solidariskt finansierad genom skattemedel. En stor och grundläggande del av en trygg och säker vård med hög kvalitet handlar om en god användning av och tillgång till läkemedel.

För att inte betala onödigt höga kostnader för läkemedel har stat och landsting sedan mer än tio år tillbaka arbetat för att ersätta dyra originalläkemedel med billigare kopior. I samband med omregleringen av apoteken 2009 beslutades också om en annan reform, som innebar en skärpning av systemet för utbyte av generika. Omregleringen skulle ske med ökad tillgänglighet, ökad service och bibehållen säkerhet i fokus.

Reformen innebar en ökad statlig styrning över vilka läkemedelskopior som ska lämnas ut till patienterna när de kommer till ett apotek. Oavsett vilket läkemedel som läkare eller andra förskrivare skriver ut till patienten, ska apoteken lämna ut det som statliga Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) en gång i månaden fastslår är den för tillfället billigaste kopian. För att förskrivaren ska kunna hindra ett sådant byte krävs medicinska skäl och för att en farmaceut ska kunna hindra ett byte krävs farmaceutiska skäl. Sådana kan vara att patienten inte tål ett visst läkemedelsfabrikat eller har svårt att öppna en specifik förpackning. I de allra flesta fall ska dock systemet leda till att det är det av TLV beslutade läkemedlet som ska lämnas ut.

Målet för generikareformen är att spara pengar åt skattebetalarna. Pengar som istället kan användas till mer läkemedel eller till andra insatser i vården. Reformen beräknas spara runt 8 miljarder per år. Det är mycket bra.

Men reformen har också negativa effekter för patienterna. Eftersom många patienter har många olika läkemedel, skapar bytet ofta förvirring. Den aktiva substansen i de olika kopiorna är visserligen densamma, men mellan dem är det mycket som är olika. För patienterna innebär det att läkemedlen de använder byter namn, utseende på förpackning, färg, form och om det levereras i burkar eller blisterförpackningar. Risken för felmedicinering är mycket stor. En publicerad studie visar att så många som 200 000 patienter felmedicinerar varje år, enbart på grund av förvirringen som uppstår till följd av generikasystemet. Samhällets samlade kostnader för felmedicinering kan totalt vara så mycket som 10-20 miljarder per år och ett stort antal dödsfall per år anses bero på felaktig läkemedelsanvändning. En aktiv rådgivning av kompetent personal är därför oerhört viktig för att förhindra felaktig läkemedelsanvändning

Generikautbytet innebär också svårigheter för läkare, sjuksköterskor och farmaceuter att göra sitt jobb på ett optimalt sätt. I mötet med patienten går oerhört mycket tid åt till att förklara hur bytessystemet fungerar, varför det inte är samma namn och utseende på läkemedelsförpackningen som förra gången och inte minst till att dämpa den oro som många patienter känner inför bytet. När en patient åter träffar den som förskrivit läkemedlet förvirras samtalet lätt av att de läkemedel som förskrivits hunnit med både ett och flera byten sedan förra besöket.

Våra medlemmar och medarbetare upplever att värdefull tid går åt i onödan. Tid som de istället vill och borde använda till att tala med patienten om bättre läkemedelsanvändning och patientens möjligheter att själv bidra till att förbättra sin hälsa. Det kan också innebära ett etiskt dilemma för farmaceuten då man har en kund med tydliga problem kring sin läkemedelsanvändning och man redan på förhand förstår att ett byte kommer att innebära stora problem. Istället för läkemedelsrådgivare förvandlas personalen till administratörer och försvarare av ett byråkratiskt och fyrkantigt system. Det sätt på vilket systemet fungerar omöjliggör dessutom idag att redan vid förskrivningen av läkemedel kunna förutse vilka byten som kommer att göras och vilka läkemedel som kan förväntas finnas på apotekens hyllor.

I apoteksledet får generikautbytet också stora negativa konsekvenser på möjligheterna att hålla rätt läkemedel i lager när fler än 1 000 läkemedelsgrupper ska bytas ut en gång i månaden, på samtliga apotek, samtidigt i hela landet. Eftersom det är staten som bestämt vilka läkemedel som ska säljas har apoteken inte heller möjlighet att påverka leveransvillkoren, vilket ofta innebär att läkemedlen tar slut eller att en läkemedelsleverantör dumpar läkemedel med kort hållbarhetstid på den svenska marknaden. Apoteken har ingen returrätt och tvingas inte sällan kassera helt felfria läkemedel.

Just nu arbetar den statliga läkemedels- och apoteksutredningen med att se över prissättningen på originalläkemedel och hur tillgången till läkemedel ser ut. Sedan en tid tillbaka har utredaren också av regeringen fått möjlighet att komma med förslag till förändringar av generikareformen. Vi är oroliga för att utredningen inte tar chansen att föreslå förbättringar och förenklingar i läkemedelshanteringen och generikasystemet.

Vi vill självklart vara med i arbetet med att få ned samhällets läkemedelskostnader. Det vi gemensamt önskar är att utredningen ser frågan ur ett patientperspektiv och föreslår förenklingar och förbättringar av systemet som skapar högre kvalitet och säkerhet i läkemedelskedjan. Förenklingar som innebär färre byten för patienten och större möjligheter för apoteken att påverka leveransvillkor, lagerhållning och kvalitetskrav. Sådana förslag finns på bordet och måste värderas av utredningen. Målsättningen att förbättra patientsäkerheten borde inte vara av intresse enbart för vården, apoteken, läkare, sjuksköterskor och farmaceuter – utan av särskilt stort intresse för både utredningen och regeringen.

De negativa konsekvenserna av generikasystemet är så stora och omfattande att de inte får ignoreras. Vi vill alla hålla nere läkemedelskostnaderna, men det måste ske på ett sätt som inte äventyrar patientsäkerheten och på ett sätt som faktiskt förbättrar – istället för försämrar – patienternas läkemedelsanvändning.

Johan Wallér
VD, Sveriges Apoteksförening

Thony Björk
Ordförande, Sveriges Farmacevtförbund

Carina Jansson
Ordförande, Farmaciförbundet

Marie Wedin
Ordförande, Sveriges Läkarförbund

Sineva Ribeiro
Ordförande, Vårdförbundet

Publicerad i Dagens Nyheter den 25 september 2012

För kontakt och frågor;
Henrik G Ehrenberg
070-770 11 40
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se