Tid att tala mer om läkemedelsanvändningen

Det lyckade pilotprojektet med att genomföra strukturerade läkemedelssamtal på apotek bör leda till att tjänsten införs permanent genom en statlig finansiering. Idag har Läkemedelsverket presenterat sin rapport över projektet, som både pekar på genomförbarheten och på positiva reaktioner från de patienter som deltog.

– Felaktig läkemedelsanvändning kostar runt 20 miljarder varje år och orsakar sämre hälsa för patienterna. Vi vet att många inte följer sin läkemedelsbehandling på rätt sätt och strukturerade samtal med en farmaceut kan förbättra följsamheten, förbättra hälsan för patienten och spara skattebetalarna onödiga kostnader. En mer omfattande utvärdering av Nottinghams Universitet av den tjänst som finns i Storbritannien visar att strukturerade läkemedelssamtal både ökar följsamheten till läkemedel och är kostnadseffektiv för det allmänna. Det säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening i en kommentar.

Förutom att själva tjänsten enligt dagens rapport är fullt möjlig att genomföra i praktiken, var de patienter som deltog i samtalen väldigt positiva. Nio av tio kan tänka sig att ha liknande samtal i framtiden och sju av tio anser att förskrivarna skulle ha nytta av den information som framkom i samtalen.

– Apotekets farmaceuter är den sista vårdpersonal som patienten möter innan man är ensam med sin läkemedelsbehandling. Vi vet av erfarenhet att många patienter känner förtroende för farmaceuten och kan tala med denne också om eventuella brister i följsamheten. Målet att förbättra läkemedelsanvändningen är ett nationellt intresse och strukturerade läkemedelssamtal på apotek skulle kunna bli ett effektivt medel för att förbättra resultaten, säger Robert Svanström.

– Uppföljningen av samtalen måste givetvis ske i nära samarbete med förskrivarna, som har helhetsansvaret för patientens behandling. Strukturerade läkemedelssamtal på apotek skulle kunna bli en integrerad och effektiv tjänst i vårdkedjan. Den förbättrar patienternas vård samtidigt som den omhändertar ett behov som idag inte finns tid och resurser till i övriga delar av vården.

– Jag ser två viktiga faktorer när regeringen nu ska ta ställning till om strukturerade läkemedelssamtal ska bli en nationell tjänst. För det första att samtalen ska ses som en patientsäkerhets- och patientmaktsfråga. Ett effektivt införande av strukturerade läkemedelssamtal bygger på att ett samtal kan initieras av både patient, förskrivare och farmaceut. För det andra visar rapporten att tid måste frigöras för farmaceuterna för att möjliggöra ett införande, varför det bör vara självklart med en statlig finansiering av tjänsten, avslutar Robert Svanström.

Strukturerade läkemedelssamtal på apotek är initierade av Sveriges Apoteksförening och pilotprojektet är genomfört av Läkemedelsverket inom ramen för Nationella Läkemedelsstrategin.