Tillgången till läkemedel blir bättre med enklare regelverk

När patienter inte får tag på läkemedel krävs aktiva insatser från apotekens sida. Samtidigt bör dagens regelverk ändras, så att apoteken kan ställa större krav på läkemedelsbolagen. En omreglerad marknad måste få möjlighet att leverera bättre än det gamla monopolet, skriver Johan Wallér och Henrik G Ehrenberg från Sveriges Apoteksförening.

Det är nu tre år sedan beslutet om en omreglerad apoteksmarknad fattades. Drygt 300 nya apotek och en rad nya apoteksaktörer senare är intresset stort för att göra en första utvärdering. Från apotekens sida har vi sedan två år tillbaka lyft en rad åtgärder som skulle kunna förenkla vårt arbete och förbättra servicen till patienterna. Det är hög tid att dessa problemområden – med sin fulla potential – diskuteras ordentligt.

Apotekens kärnuppgift är att hjälpa patienterna att ha bra tillgång till sina läkemedel och att ge råd om hur de ska användas. Att det är så handlar inte bara om symbolik och tradition. Det är också en mycket reell ekonomisk verklighet för apoteken. Av allt som apoteken erbjuder av varor och tjänster står läkemedel för hela 90 procent av omsättningen. De apotek som är bra på att möta patienternas behov är de som kommer lyckas bäst i mötet med kunderna och är de apotek som kommer att få kunderna att återvända.

Sveriges Apoteksförening har tidigare uppmärksammat att apoteken skulle kunna förbättra tillgängligheten, men att dagens regelverk hindrar oss. Våra undersökningar visar att etablerade apotek i 93-95 procent av alla tillfällen kan ge patienten vad den behöver redan vid första besöket. Det är på samma nivå som under monopoltiden – men inte bra nog. En omreglerad marknad borde kunna få möjlighet att leverera bättre än vad monopolet gjorde. Att nästan alla apotek har samma nivå tyder på att problemen att förbättra siffrorna handlar om regelverk och hur apoteksmarknaden fungerar när en patient väl måste vänta på sin medicin.

När patientgrupper upplever att de inte får den tillgång till läkemedel de vill ha så är det något som måste tas på allvar. Även innan omregleringen fanns det problem, särskilt när det gäller ovanliga mediciner som sällan efterfrågas. Detta innebär dock inte att apoteken är nöjda. Tillgängligheten kan förbättras ytterligare och det är bra att kunderna har lärt sig att ställa krav på de nya apoteken.

Vi menar att det krävs förbättringar i det omfattande regelverk som omger apoteken. Men det krävs också aktiva insatser från apotekens sida för att underlätta för patienterna.

Idag ställer lagen krav på apoteken som innebär att vi ska kunna lämna ut det läkemedel som en patient behöver inom 24 timmar. Det är i normalfallet rimligt. Men det är bara apoteken som har detta krav på sig. När vi beställer ett läkemedel är det läkemedelsbolaget som har ansvar att skicka det till apoteket, men läkemedelsbolaget har inget krav på sig att leverera i tid. Detta måste på något sätt förändras så att alla jobbar mot samma mål.

Det system med byte av läkemedel till den kopia som för tillfället är billigast är en annan försvårande faktor. Drygt 1000 läkemedel ska varje månad bytas ut, på samtliga apotek i landet, samtidigt. Det är en logistisk övning som ofelbart leder till leveransproblem. Lagen är allt för fyrkantig och innebär i praktiken att apoteken är förhindrade att sälja en annan kopia till patienten, även om en sådan finns på hyllan.

Systemet med byten av läkemedel leder dessutom till stor osäkerhet hos många när det läkemedel man äter byts ut varje gång man kommer till apoteket. Om en patient då har många olika läkemedel att hämta ut, kan förvirringen bli stor och risken för felmedicinering är mycket hög. Apoteken har föreslagit en modifierad modell för utbytet, som skulle innebära att apoteken får möjlighet att själva förhandla med läkemedelsbolagen om långsiktiga leveranser till statligt fastställda priser. Då skulle vi kunna minska antalet utbyten för patienten, och dessutom förhandla om leveransvillkor och lagerhållning direkt med läkemedelsbolagen. Vi menar att den marknad som omregleringen skapat skulle kunna utnyttjas ännu bättre för att göra det bättre för patienterna.

Apotekens kommunikation med patienterna måste också vara extremt god. Många apotek har den senaste tiden utvecklat tjänster som gör det enklare för en patient att få sin medicin i tid. Det handlar om lagerinformation på webben, telefonbeställning eller bokning av läkemedlet, hemleveranser och påminnelser när det är dags för patienten att förnya sina läkemedel. Om man vet med sig att man har en ovanlig medicin och snart behöver ny, är det bra om man tar kontakt med sitt apotek en eller några dagar innan. Då kan apoteket garantera att den finns inne när det är dags att hämta ut medicinen. Det är förstås oerhört viktigt att patienterna känner sig trygga i den kommunikationen.

Den nya apoteksmarknaden har många förtjänster och är i många delar oerhört framgångsrik. Undersökningar tyder på en god patientnöjdhet och många uppskattar att de nu har apotek på fler ställen och med bättre öppettider än tidigare. Som apotek vill vi inget hellre än att möta patienters och kunders behov. Gör vi inte det har vi inget existensberättigande – och med den nya konkurrensen kommer den som misslyckas inte att kunna vara kvar.

De problem som idag finns för att kunna förbättra tillgången till läkemedel har till stora delar att göra med onödigt krångliga regler. Dessa hindrar oss från att utvecklas i vår apoteksverksamhet. Vi, patienter, vården och politiker har ett gemensamt ansvar och intresse av att förändra det som blivit onödigt svårt. Apoteken har bidragit, och kommer fortsätta bidra aktivt i det förändringsarbetet.

För mer information kontakta
Henrik G Ehrenberg
0707701140

Johan Wallér
0702391606