Underskattade konsekvenser för apotek i Wallströms utredning

– En omreglerad apoteksmarknad behöver inte fler regleringar. Tvärtom skulle många av de utmaningar som finns lösas och branschens utvecklingspotential frigöras om apoteksaktörerna fick mer ansvar och bättre kontroll över sin verksamhet. Det blir inte minst tydligt när det kommer till utredningens förslag som rör tillgängligheten till läkemedel, exempelvis 24-timmarsregeln och gemensam lagerinformation.

Det säger Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening med anledning av att föreningen lämnar sitt remissvar på Sofia Wallströms utredning om läkemedels- och apoteksmarknaden.
Sveriges Apoteksförening menar att utredningen varit allt för fokuserad på vad det offentliga kan göra genom lag och reglering, istället för att överlämna ansvar och uppgifter till apoteksaktörerna.

Föreningen ställer sig i grunden positiv till utredningens föreslagna prismodell på läkemedel. Sänkta priser får dock konsekvenser för apotekens intäkter, vilket föreningen menar att utredningen inte tagit tillräcklig hänsyn till i sina förslag. Utredningen har bedömt att bortfallet av intäkter från handelsmarginalen för apoteken är 40 miljoner om året, medan apoteksbranschen menar att det snarare kan röra sig om så mycket som dryga 300 miljoner.

– Apoteken har ett viktigt samhällsuppdrag och är ofta den första och sista länken i vårdkedjan. Det är därför viktigt att apoteken har utrymme att bidra till god läkemedelsanvändning, hög tillgänglighet till läkemedel och ge en god service till sina kunder. Om intäkterna sjunker måste därför apotekens handelsmarginal ses över och höjas, säger Johan Wallér.

– En av de stora utmaningarna som apoteken möter är det ständiga bytet av läkemedelskopior, som styrs av det statliga generikasystemet. Det påverkar patientsäkerheten och tillgängligheten till läkemedel negativt och försvårar en god logistik. Utredaren lämnar en rad förslag som kommer att underlätta apotekens verksamhet men som inte ger tillräckligt positiva effekter för patienterna. Sveriges Apoteksförening beklagar därför att utredningen inte tittat närmare på apotekens förslag till hur systemet ska kunna förenklas och förbättras ytterligare. Föreningen vill därför att regeringen framöver ser över generikasystemet, säger Johan Wallér.

Föreningens remissvar i sin helhet finns att läsa här; 130212 Remissvar SOU 2012-75

För mer information, kontakta;
Henrik G Ehrenberg
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40

Sveriges Apoteksförening är branschorganisationen för apoteksaktörer och har idag 10 medlemmar och omfattar nära 100 procent av landets drygt 1 260 apotek. Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel, läkemedelshantering, läkemedelsanvändning och hälsofrågor.