Utredningen om läkemedelsstatistik

Tidigare fanns uppgifter om vilka läkemedel som expedierades på apoteken tillgängliga för flera aktörer på marknaden via E-Hälsomyndigheten. Efter att en ny tolkning av sekretesslagstiftningen gjorts kunde inte myndigheten tillhandahålla statistiken på samma sätt som tidigare. Därför tillsattes en offentlig utredning vars uppdrag vara att föreslå lagändringar som skulle göra det möjligt att dela uppgifter om läkemedel på samma sätt som tidigare.

I utredningens betänkande Tillgång till försäljningsuppgifter för humanläkemedel (SOU 202:72) föreslås ett undantag från sekretesslagstiftningen för läkemedel. Det ska fortsatt vara begränsat till läkemedel inom förmånen. Sveriges Apoteksförening tillstyrker utredningens förslag i dessa delar men ser att en aggregering av data troligtvis behöver göras för att skydda enskilda individer och apoteksföretag. Föreningen avstyrker samtidigt förslag som möjliggör detaljerade uppgifter om rekvisitionsläkemedel. Läs hela remissvaret här.