Välkommen möjlighet till utbyte

– Äntligen ska Sveriges patienter få möjlighet att byta förskrivna läkemedel som inte är statligt subventionerade. Det förslag som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) idag presenterar skulle innebära att patienter med exempelvis potenshöjande läkemedel eller p-piller i framtiden ska kunna byta från ett dyrare till ett billigare likvärdigt alternativ. Förslaget innebär också att den som haft oturen att få ett läkemedel utan subvention förskrivet – trots att det finns alternativ inom förmånssystemet – ska kunna byta till det läkemedel som är subventionerat. Detta är förslag som apoteken drivit under lång tid och som nu kan bli verklighet. Jag hoppas att regeringen nu skyndsamt gör de förändringar av regelverken som behövs. Det säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening i en kommentar.

De förslag TLV idag presenterat grundar sig i en oro för att patienter riskerar att få betala onödigt mycket för sina läkemedel. Läkemedel som inte ingår i förmånssystemet har fri prissättning, samtidigt som dagens regelverk förbjuder apoteken att byta förskrivna läkemedel till likvärdiga produkter som kan ha ett lägre pris. Detta trots att Läkemedelsverket bedömt dem som utbytbara och att många recept skrivs på den vara som är dyrast bland alternativen.

– Om möjlighet till byte utanför och in i förmånssystemet blir tillåtet kommer det att gynna patienterna och det kommer att bli en prispress nedåt när de förstår att de kan göra ett val mellan olika produkter med olika pris. En del kanske vill behålla det dyrare läkemedlet, men i och med TLV:s förslag skapas en konkurrens som hittills delvis uteblivit vilket är positivt för kunderna. Dessutom gör förslaget att det blir enklare för apotek att hålla lager samt ger en högre direktexpedieringsgrad till gagn för kunderna, menar Robert Svanström.

Medan Sveriges Apoteksförening välkomnar förslaget om utbyte är apoteksbranschen desto mer kritisk mot förslaget att införa en statlig prisdatabas för läkemedel utanför förmånen.

– Utbytesreformen kommer att åtgärda alla de problem som finns med dagens regelverk. Att ovanpå det lägga ett byråkratiskt system där staten detaljreglerar på ett område som staten redan bestämt ska vara oreglerat ter sig oproportionerligt och orimligt. Med bytet kommer patienterna tillsammans med apoteken att lösa dagens problem. Det säger Henrik G Ehrenberg, chefsstrateg på Sveriges Apoteksförening i en kommentar.

– TLV konstaterar att det inte skulle vara möjlighet att lägga till prisinformation i den lagerstatustjänst som branschen idag tillhandahåller via fass.se och sverigesapotek.se. En sådan lösning har fått tummen ned från Konkurrensverket. Det verkar då helt orimligt att staten genom en egen lösning, med öppna data, skulle kunna göra det som branschen är förbjuden att göra av konkurrensskäl, säger Henrik G Ehrenberg.

–Jag hoppas att Socialdepartementet ska se att den nya möjligheten till utbyte är en tillräcklig åtgärd, som lämnar makten i patienternas händer och som inte innebär ytterligare byråkrati och regelverk i en redan överreglerad verksamhet, avslutar Henrik G Ehrenberg.

För mer information:
Robert Svanström, 070-521 12 56
robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se

Henrik G Ehrenberg, 070-770 11 40
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se