Wallström hade kunnat göra mer för tillgängligheten

Idag presenterar Sofia Wallström stora delar av sin läkemedels- och apoteksutredning. I samband med detta skriver hon idag en artikel på DN Debatt.

Sveriges Apoteksförenings VD Johan Wallér kommenterar kort utredningen;

– Det är bra att farmaceuterna nu får en möjlighet att i högre utsträckning hindra utbyte till billigaste läkemedelskopian för att ta större hänsyn till enskilda patienters situation. Denna rätt finns redan idag, så vi förutsätter att framtida reglering innebär en reell förändring, vilket i så fall kan bli väldigt bra för många patienter, säger Johan Wallér.

Wallström har troligen lyckats med huvudmålsättningen – att sänka priserna på läkemedel. Det är bra ur skattebetalarnas synvinkel även om komplexiteten i prissättningsmodellen nu ökar och kan skapa problem för alla parter om misstag begås i utformningen. Sveriges Apoteksförening konstaterar dock att Wallström förbisett de möjligheter som finns för att öka tillgängligheten till läkemedel.

– Wallström hade kunnat göra modifieringar av generikasystemet för att öka tillgänglighet och patientsäkerhet, men har avstått och istället fokuserat på åtgärder som riskerar att bli marginella, som att reglera lagerinformationen och förlänga periodens vara till två månader. Det kommer enligt vår bedömning ha liten effekt på möjligheterna att förbättra upprätthållandet av 24-timmarsregeln, säger Johan Wallér.

– Patienterna är inte betjänta av att det bara är apoteken som har leveranskrav inom 24 timmar på sig om inget krav ställs på de som ska ta emot beställningen och leverera läkemedlet till apotekets dörr.

– Utredningen har tyvärr inte lyssnat på apoteken som i praktiken är de som möter patienterna och ska hantera generikasystemets och 24-timmarsregelns baksidor. Det är olyckligt, säger Johan Wallér.

Frågor och svar

Vad hade apoteksbranschen önskat mer av utredningen?
Sofia Wallström har avstått från att utreda modifieringar av generikasystemet och lämnar istället symboliska och marginella förslag som i praktiken inte kommer att förbättra tillgängligheten till läkemedel nämnvärt.
Istället för att åtgärda de problem som finns med att upprätthålla 24-timmarsregeln nöjer hon sig med att kodifiera det som redan gäller. Inget läkemedel kommer att nå patienten fortare för det.

Men hon verkar inte ha med apotekens förslag till modifierad generikamodell?
Nej, på mycket oklara grunder. Tolkar man artikeln rätt verkar man ha avstått från att utreda genomförbarheten i våra förslag och istället stirrat sig blind på generikasystemets ekonomiska fördelar. Det är helt feltänkt, eftersom vår modell behåller de ekonomiska fördelarna men ger apoteken större möjlighet att ha rätt läkemedel i lager och ökar patienternas möjligheter att få samma läkemedel när de ska hämta nästa omgång.

Hur ser ni på branschsammanhållen lagerinformation?
Att ge kunder bästa möjliga information och service är en grundbult för Sveriges apotek och apoteken kommer självklart medverka till att en sådan tjänst blir så bra som möjligt. Utredningen har dock inte tagit tillräckligt stor hänsyn till att apoteken nu utvecklar egna lösningar för att underlätta lagerinformation, samtidigt som det uppstått en rad påminnelse- och beställningstjänster riktade till patienterna. I takt med att dessa tjänster etablerar sig tror vi att behovet av gemensam lagerinformation kommer klinga av.
Ett problem som blir allt vanligare är att rätt läkemedel inte finns att tillgå på något apotek i hela landet. Det måste vara viktigare att lösa själva grundproblematiken istället för att skapa system som visar på dessa. I grunden anser vi att förslaget väcker fler frågor än det besvarar.

Vilka frågor är det som förslaget om lagerinformation väcker?
Om en patient har fått ett originalläkemedel utskrivet men där det finns en billigare kopia – hur ska lagersystemet hantera att det är kopian som ska lämnas ut och inte originalet? Och hur ska kunden få information om att det läkemedel som står på receptet ska bytas ut – och vad som händer om man inte vill byta ut detta, utan istället vill gå till ett apotek där receptläkemedlet finns hemma? Vilket läkemedel är det som patienten ska leta efter och få lagerinformation om i dagens mycket strikta generikasystem? Det kommer väcka oerhört mycket mer frustration om man tror att ett läkemedel finns inne när man kommer till apoteket, men apoteket är ålagt att byta till ett billigare – ett som kanske inte har levererats till apoteket.
Och vilka ska omfattas av de krav på mycket avancerade IT-system som en gemensam lagerinformation ställer? Hur ska små apoteksentreprenörer ha råd att betala för en idé och tjänst som präglas av det gamla stordriftstänket som fanns under monopoltiden?

Varför brister förslaget gällande 24-timmarsregeln?
Man ska komma ihåg att apoteken och patienterna i grunden har samma intresse av att ha god tillgänglighet till läkemedel. Det är en grundläggande regel på en konkurrensutsatt marknad att aktörer så långt det bara är möjligt försöker möta kundernas behov.
Det räcker inte med att som utredningen föreslå i princip förklara hur 24-timmarsregeln fungerar redan idag. Förväntningarna hos kunder och politiker kommer fortsatt vara att det är en absolut 24-timmarsregel. Då är det orimligt att den enda aktör i läkemedelskedjan som har detta krav på sig är apoteken – som i praktiken är slutpunkten i kedjan. Ska det finnas ett lagkrav på 24 timmars leverans, måste detta krav gälla alla led – från leverantör, distributör till apotek. Allt annat är orimligt.

Vad välkomnar ni av utredningens förslag?
Det är bra att apotek nu får lättare att sända läkemedel mellan sig. Det är också mycket bra att farmaceuterna får möjlighet att i högre utsträckning än idag hindra utbyte av läkemedel när det är motiverat utifrån ett patientperspektiv. Att farmaceutens betydelse i vårdkedjan ökar är naturligtvis bra. Det som krävs för att förslaget ska spela faktisk roll för patienterna är att det blir en reell förändring jämfört med den möjlighet som idag finns för farmaceuterna att hindra ett byte. När vi idag gör det blir det ofta ifrågasatt av tillsynsmyndigheten.
Att det införs en aktiv handling i generikasystemet är naturligtvis också rimligt och bra. För oss är det viktigt att det får kännbara konsekvenser för den som säger sig ha läkemedel tillgängligt och vinner positionen som månadens vara men inte klarar av att leva upp till sitt åtagande.

För mer information, kontakta;
Henrik G Ehrenberg
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40