Apoteksbranschen fortsätter att växa

Idag presenterade Sveriges Apoteksförening årets branschrapport som beskriver utvecklingen på apoteksmarknaden under det gångna året. Rapporten beskriver förändringar i siffror men även nya trender och mönster samt en särskildfördjupning i branschens arbete med läkemedel och miljö.

Apoteksbranschen fortsätter att växa både i omsättning och antalet apotek. 2017 fanns 1412 apotek i Sverige vilket är en ökning med 52 procent sedan omregleringen 2009.

Antalet apotek har stadigt ökat sedan omregleringen och gör det även 2017, men tillväxttakten har mattats av och det ska bli spännande att se om det blir bestående även 2018 säger Johan Wallér.

Den mest tydliga trenden under 2017 är att e-handeln har vuxit i betydelse på flera sätt. En dramatisk skillnad från tidigare år att e-handeln nu står för tre fjärdedelar av branschens tillväxt och nästan 95 procent av volymen, även om det totalt handlar om låga siffror.

Det är e-handeln som drar till sig nya aktörer till marknaden. Företag och personer från andra branscher ser apoteksmarknaden som extra passande för just e-handel. De viktigaste konkurrensfaktorerna inom e-handeln är framför allt pris, som är lätt att jämföra på nätet, men för att klara konkurrensen krävs även ett brett sortiment och snabba leveranser säger Johan Wallér.

I årets branschrapport redogörs för första gången branschens sammantagna arbete med läkemedel och miljö. Särskilda insamlingskampanjer, extra kundpoäng och andra kampanjer har uppmärksammat kunderna på att återlämna överblivna läkemedel till apotek. Resultatet blev att 2017 samlade apoteksbranschen totalt in hela 1 200 ton läkemedel.

Apoteksbolagen har sedan lång tid arbetat för att överblivna läkemedel ska återlämnas till apotek, men aldrig i denna stora volym.

Branschen har ett antal utmaningar framför sig. Den allra viktigaste utmaningen är bristen på farmaceuter. De kommande åren räknar branschen med att fortsätta växa, dessutom väntas pensionsavgångar.

Från branschföreningens sida arbetar vi aktivt med att få upp intresset att söka till farmaciutbildningarna. De kommande åren kommer branschen att behöva rekrytera flera tusen nya farmaceuter för att fylla behovet avslutar Johan Wallér.

 

För ytterligare information eller högupplösta bilder kontakta:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

tel:070-239 16 06

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

eller

Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg Sveriges Apoteksförening

Tel: 070- 693 45 45

lisa.stern@sverigesapoteksforening.se

 

Kortfakta från branschrapporten 2018

 Apotekens kunder

Kunderna är fortsatt mycket nöjda med sina apotek. På en femgradig skala gav 81 procent betygen 4–5 och 99 procent betygen 3–5. Geografiskt läge och att apoteken har det man söker är de viktigast faktorerna för kundnöjdheten. Rådgivning och försäljning av receptbelagda läkemedel är apotekens kärnverksamhet även om annan försäljning har ökat. Det beror dels på att apoteken är ekonomiskt beroende av annan försäljning och dels för att kunderna efterfrågar andra apoteksvaror. Under 2017 hade apoteken 120 miljoner kundbesök.

Kundernas ärenden

Förra året expedierades 87,5 miljoner recept. De flesta kunderna har fler än ett ärende på apotek, ändå består 74 procent av apotekens omsättning av receptbelagda läkemedel. Det betyder att receptbelagda läkemedel fortfarande är apotekens överlägsna kärnverksamhet.

 

Fler och öppnare apotek – fortfarande låg apotekstäthet

2017 fanns det 1 412 stycken apotek i Sverige. Det är en ökning med 52 procent sedan omregleringen 2009. Apoteken har dessutom blivit alltmer tillgängliga. I snitt är de öppna 56 timmar i veckan och det är inte ovanligt att apotek har öppet 100 timmar i veckan. Antalet söndagsöppna apotek har ökat med 250 procent sedan 2009 till 541 stycken. Värt att tillägga är att 95 procent av alla läkemedel expedieras på en gång när kunden kommer in till apoteket. I en europeisk jämförelse så har Sverige fortfarande få apotek per 100 000 invånare.  2017 hade enbart Nederländerna och Danmark färre apotek per 100 000 invånare än vad Sverige har. Antalet apotek har ökat över hela landet, i alla kommungrupper förutom glesbygdskommuner som har samma antal apotek som 2009. Men den ökade e-handeln har även inneburit en ökad tillgänglighet för dessa kommuninvånare.

Marknaden i siffror

Hela marknaden omsatte 52,4 mdkr 2017. Tillväxten var 4,2 procent och rörelseresultatet 2,9 procent. För enbart öppenvårdsapotek var omsättningen 41,4 mdkr och tillväxten 3,2 procent. De viktigaste ekonomiska faktorerna för branschen var en ökad försäljning av varor, parallellimporterade läkemedel samt att e-handeln ökade. En faktor som fortfarande påverkar apotekens ekonomi negativt är att apoteksbolagen inte får ersättning fullt ut för att hantera receptbelagda läkemedel.

E-handelns betydelse

Under 2017 fortsatte e-handeln att utvecklas i en positiv riktning. En stor skillnad sedan tidigare år är att e-handeln i år stod för hela tre fjärdedelar av tillväxten och nästan 95 procent av volymen.

Branschens utmaningar

Apoteksbranschens största gemensamma utmaning är att rekrytera farmaceuter som kan arbeta på apotek över hela landet. Nästan 60 procent av apotekens personal är farmaceuter. Samtidigt som branschen räknar med att växa de kommande åren så är stora pensionsavgångar att vänta. Det innebär att branschen behöver rekrytera flera tusen farmaceuter de kommande åren. Apoteksbranschen arbetar aktivt för att öka intresset hos ungdomar att söka till farmaceututbildningarna samt att snabba på processen för att nyanlända farmaceuter ska få svenska legitimation.

 Branschrapport 2018