Nytt etiskt ramverk för samarbete mellan apotek och vårdgivare

Det finns en lång tradition av att apotek och vårdgivare samarbetar för att patientens hela vårdkedja ska fungera. Under senare tid har nya konstellationer utvecklats i takt med den digitala utvecklingen av vården. Tillsammans med och som stöd till sina medlemmar har Sveriges Apoteksförening tagit fram ett etiskt ramverk för samarbeten mellan apotek och vårdgivare.

  • Det finns en oro att nya typer av digitala samarbeten mellan apotek och vårdgivare leder till överförskrivning och inlåsningseffekter av patienter hos enskilda aktörer. Inga sådana fall har påvisats men apoteken tar oron på alvar. Apoteksbranschen har därför tagit fram en branschöverenskommelse som säkerställer att så inte sker säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförning.

Ramverket tar sin utgångspunkt i att alla aktörer alltid ska ha patienternas förbättrade hälsa som övergripande mål i samverkan med andra aktörer. Samarbeten ska utgå ifrån hälso- och sjukvårdslagen. Dessutom ska inte konkurrensen mellan olika aktörer snedvridas. Ramverket beskriver hur hänvisning från apotek till vård samt hur hänvisning från vård till apotek ska fungera. Den beskriver även hur samarbeten ska respektera de olika yrkesgruppernas kompetens och verksamhetsområden samt bedrivas i enlighet med de regelverk och etiska principer som gäller för legitimerad personal.

Apoteksverksamhet och farmaceuters yrkesutövning inom apotek och sjukvård regleras genom lagar och flera myndigheter utför kontinuerlig tillsyn på apotek. Plattformen om samarbeten ska ses som komplement till dagens lagstiftning. Det finns fler andra etiska riktlinjer som apoteken sedan tidigare utgår ifrån. Exempelvis GPP, God apotekssed för apotek och sjukvårdsfarmaci som tagits fram i ett samarbete mellan Sveriges Apoteksförening och Apotekarsocieteten.

Plattformen har tagits fram på uppdrag av och antagits av styrelsen för Sveriges Apoteksförening. Styrelsen består av verkställande direktörer för alla medlemsföretag samt ordförande för Sveriges oberoende apoteksaktörers förening (SOAF).

Läs hela det etiska ramverket för samarbete mellan apotek och vård här.

 

För ytterligare information:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

tel:070-2391606