Omfattande studie: Hög direktexpedieringsgrad på apotek

Svenska apotek upprätthåller en hög grad av direktexpediering av receptläkemedel. Det visar en unik undersökning som Sveriges Apoteksförening låtit göra på 148 apotek. Undersökningen är den mest genomgripande som gjorts för att studera tillgängligheten till läkemedel på apotek.

Av alla läkemedel som sammantaget efterfrågades på apotek fanns 94,9 procent i lager när kunden besökte apoteket. Mätt på kundnivå fick dessa i genomsnitt 94,2 procent av sina läkemedel direkt. Båda måtten inkluderar även de kunder som lämnar apoteket med oförrättat ärende avseende ett eller flera läkemedel.

Tillgängligheten till läkemedel på apotek är med andra ord mycket god. På sikt hotas den dock av en otillräcklig ersättning för det samhällsuppdrag apoteken har.

– Apoteken spelar en central roll i vårdkedjan och eftersträvar bästa möjliga service till sina kunder. Landets patienter är beroende av en hög tillgänglighet till och god rådgivning kring läkemedel. Eftersom det ibland har ifrågasatts hur apoteken arbetar med sina läkemedelslager känns det oerhört glädjande att svart på vitt kunna konstatera att tillgängligheten till läkemedel är mycket hög, även vid ett fullständigare sätt att mäta detta. Det säger Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening i en kommentar.

Tidigare mått på direkt tillgänglighet till receptläkemedel har utgått från statistik hämtad från apotekens IT-system, där antalet kundbeställningar jämförts med antalet expedierade recept. Fördelen med detta sätt att mäta den direkta servicegraden är att det inkluderar samtliga registrerade läkemedelskunder och att det finns historiska data långt tillbaka i tiden. Enligt detta mått har apoteken under ett flertal år haft en servicegrad runt 95 procent.

Hittillsvarande mått har dock inte kunnat omfatta de kunder som efterfrågat ett läkemedel som inte funnits i lager utan att göra en beställning, eller hur många som fått information om att läkemedlet funnits på lager på ett närliggande apotek. Måttet har heller inte kunnat avläsas på kundnivå.

– För apoteksbranschen har det funnits ett intresse av att ta reda på hur tillgängligheten ser ut på kundnivå och mer om vilka val kunden gör när ett läkemedel inte finns i lager. Vi har också velat ta reda på mer i detalj om orsakerna till varför en vara inte har funnits på lager, berättar Johan Wallér.

– Det finns ungefär 13 000 läkemedelsvaror som kan förskrivas på recept. Ett normalstort apotek har 3 000-4 000 av dessa i sitt lokala lager och ska av både ekonomiska och miljömässiga skäl inte lagerföra läkemedel som efterfrågas sällan, med risk för att de blir för gamla och måste kasseras. Givet detta är det smått fantastiskt hur landets apotek förmår anpassa sina lager till den lokala kundkretsen, säger Johan Wallér. Den genomsnittliga direktexpedieringsgraden var 94,9 procent i undersökningen (samtliga kunders efterfrågan inräknad).

– Man kan diskutera vad som är en bra servicegrad. Apoteken styrs av de regelverk som staten ställer upp. Om samhället vill att apoteken ska öka tillgängligheten skulle några av de regler som påverkar apotekens verksamhet behöva förändras. Det rör framför allt rätten för apoteken att returnera läkemedel som inte hämtas ut av patienterna, möjligheten för apoteken att skicka läkemedel mellan sig, förändringar i distributionen av läkemedel och regelverket för det generiska utbytet. Om apoteken får större möjlighet att påverka sina villkor, kan de också förbättra servicen ytterligare för kunderna, säger Johan Wallér.

– Apoteken har idag förmåga att i stor utsträckning möta kundernas efterfrågan direkt. Jag ser dock att det finns ett konkret hot mot möjligheten att fortsätta upprätthålla en hög servicegrad framöver: Idag får apoteken inte full kostnadstäckning för hanteringen av receptläkemedel och den farmaceutiska rådgivningen till patienterna. Det innebär att försäljning av andra varor måste bidra till att finansiera en säker läkemedelshantering, den höga tillgängligheten och en bra rådgivning till patienterna. Det är i längden inte hållbart och staten måste se till att apoteken får täckning för de kostnader man har för att fullfölja sitt samhällsuppdrag, enligt vad som uttalades i samband med omregleringen, avslutar Johan Wallér.

Studien är genomförd på 148 apotek under en hel vecka i mars 2015. För varje kund som efterfrågat ett eller flera receptläkemedel har en enkät fyllts i där bland annat antal efterfrågade, expedierade eller ej expedierade läkemedel angetts – och vad en utebliven expediering fått för följd för kunden. Orsakerna bakom varje utebliven direktexpediering har också kartlagts. Totalt har drygt 77 000 enkäter fyllts i, omfattande mer än 140 000 receptrader.

Ta del av hela studien här.