Remissvar angående nya distanshandelsföreskrifter

Sveriges Apoteksförening har svarat på Läkemedelsverkets förslag till nya distanshandelsföreskrifter.

Apoteksföreningen anser i korthet att förslaget:

  • är för långtgående och får stora konsekvenser för apoteken, apoteksmarknaden och kunder – både konsumenter och vårdgivare
  • får stor påverkan på tillgängligheten till läkemedel via distanshandel, framför allt i glesbygd
  • grundas på en problembild som inte är kvantifierad och med otydliga hypoteser
  • inte konsekvensbedömts tillräckligt tydligt
  • påverkar konkurrensförhållandena mellan apotek och övrig detaljhandel
  • innebär mycket stora kostnadsökningar för returer och uteblivet mottagande
  • inte tar tillräcklig hänsyn till de olikheter som finns mellan distanshandel till privatperson och distanshandel till professionell verksamhet som vårdgivare, sjukvårdshuvudman m.m.
  • avses träda i kraft med väldigt kort varsel utan att ta hänsyn till apotekens behov av förberedelsetid för kartläggningar, processförändringar, omförhandling av avtal med underleverantörer, IT-utveckling, test etc

 

Läs remissvaret här.