valvald

Välvald – apotekens krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning 

Välvald guidar apotekens kunder till de läkemedelsföretag som är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete och ställer krav på ansvarsfull tillverkning.

Läkemedelsindustrin har inga krav på sig att redovisa var och hur deras läkemedel är tillverkade. Tvärt om så råder ofta sekretess kring läkemedelsproduktion vilket innebär att varken apoteken eller konsumenterna vet var och hur specifika läkemedel som säljs i Sverige kommer ifrån. Däremot visar forskning att stora mängder läkemedelsrester släpps ut vid tillverkning, framför allt i Kina och Indien. Det innebär att vi i Sverige kan bli friska på bekostnad av människor, djur och natur i andra länder. Detta tycker vi från apoteken är problematiskt.

Apoteken vill se hållbart producerade läkemedel. För att sätta press på läkemedelsföretagen så har apoteksbranschen tagit fram krav på ansvarsfull tillverkning för receptfria läkemedel. De läkemedelsföretag som uppfyller våra kriterier på transparent hållbarhetsarbete och krav på att ansvarsfull tillverkning får Välvald i anslutning till sina läkemedel på apotek.

Välvald syns i anslutning till receptfria läkemedel som uppfyller guidens krav. Den finns på hyllkanten i butik och i anslutning till produkt via e-handel.

Kraven för Välvald år 2022 är:

  • Företaget ska ha en externt granskad hållbarhetsredovisning
  • Företaget (eller dess moderbolag) ska vara medlem i organisationen PSCI som arbetar med ansvarsfulla leveranskedjor inom läkemedelsindustrin
  • Företaget ska ställa krav på att tillverkning av receptfria läkemedel sker med respekt för mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö samt fri från korruption.

Diklofenak kan påverka naturen negativt och bör användas med eftertanke. Därför undantas produkter som innehåller diklofenak från Välvald. Sveriges apotek har sedan tidigare en branschöverenskommelse om hyllkantsinformation angående detta på svenska apotek.

Läs hela kriteriedokumentet för 2022 här.

Följande företag uppfyller kraven 2022:

Apofri, AstraZeneca, Bayer, BGP Products, Evolan, GlaxoSmithKline, McNeil, Meda, Mylan, Novo Nordisk, Orion Pharma, Reckitt Benckiser, Sandoz, Sanofi och Takeda.

Det är moderbolaget som granskas och vars logga syns här. Några företag säljer OTC läkemedel under dotterbolag, t.ex Novartis säljer OTC genom Sandoz, Evolan säljer receptfria läkemedel både i eget namn och genom Apofri, Johnson&Johnson genom McNeil och Viatris genom Maylan, Meda samt BGP Products.

Det fortsatta arbetet

För att nå vårt mål – en mer hållbar läkemedelsproduktion – kommer kraven för Välvald att utvecklas och bli allt skarpare med tiden. Förändring från 2021 till 2022 är att Välvald nu baseras på information om tillverkning av enskilda läkemedel och inte enbart information på företagsnivå som var kriterierna för 2021.

Styrelsen för Sveriges Apoteksförening har fattat beslut angående kommande kriterier för Välvald. Från och med maj 2023 kommer kriterierna att skärpas till ytterligare.

Nytt för att en produkt ska ingå i Välvald är att läkemedelsföretagen har uppvisat att krav på att tillverkningen  sker med krav på ansvar i leverantörsledet ner till tillverkning av aktiv läkemedelssubstans. Med ansvarsfull tillverkning avser vi på att tillverkning sker med respekt för mänskliga rättigheter och miljö samt arbete mot korruption. Dessutom måste företagen bakom produkterna genomföra och dokumentera en riskanalys. Företaget ska även ha en publikt tillgänglig hållbarhetsrapport enligt etablerad standard som är tredjepartsgranskad.

Läs hela kriteriedokumentet för 2023 här.

 

Vill du veta mer?
Hitta svaren på dina frågor i vår Q&A

 

 

Välvald – Pharmacies Guide for Greater Transparency 

Välvald guides pharmacy customers to the pharmaceutical companies that are more transparent about their sustainability work and sets requirements for responsible manufacturing.

The pharmaceutical industry is under no obligation to show how their pharmaceuticals are produced. Quite the opposite in fact – information about pharmaceutical production is often protected by confidentiality. We know that pharmaceutical production is associated with undesirable discharges. There are many serious examples of how pharmaceuticals have a negative impact on nature, particularly in Asia, where much of the medicine sold in Sweden is manufactured. This means that we can be healthy at the expense of people, animals, and nature in other countries, and we in the pharmacy sector feel this is a problem.

Pharmacies want to see sustainably produced medicines. We are trying to put pressure on pharmaceutical companies to increase transparency about their sustainability work, by introducing a guide showing the companies that meet our requirements for greater transparency. However, the guide does not guarantee that the medicine in question is produced more sustainably than any other.

The Välvald symbol is displayed next to the over-the-counter (OTC) medicines that satisfy the guide’s requirements. The symbol is displayed on the shelf edge in shops and next to the product details in online sales.

In 2022, the requirements for Välvald are:

  • The company must have an externally audited sustainability report
  • The company (or its parent company) must be a member of the PSCI organisation, which promotes transparency and sustainability issues in the pharmaceutical industry
  • The company must demand that the manufacture of the OTC products takes place with respect for human rights, workers´ rights, the environment and are free from corruption.

Diclofenac can have a negative effect on nature, and should therefore be used with caution. Therefore, products containing diclofenac are excluded from Välvald. Swedish pharmacies already have a sector agreement on shelf-displayed information about diclofenac and nature.

Read the entire criteria document for 2022 here.

The following companies meet the requirements in 2022:

Apofri, AstraZeneca, Bayer, BGP Products, Evolan, GlaxoSmithKline, McNeil, Meda, Maylan, Novo Nordisk, Orion Pharma, Reckitt Benckiser, Sandoz, Sanofi och Takeda.

The development

In order to reach our objective – sustainable pharmaceutical production – the requirements will be developed and made more stringent over time. The change from 2021 to 2022 is that Välvald is now based on information about the manufacture of individual medicine and not only information at company level, which were the criteria for 2021.

The board of the Swedish Pharmacy Association has decided on new criteria for Välvald. Some of the news include that random sample products and delimitation of the supply chain regarding verification will be selected by the Välvald office. The company must have carried out and documented risk analyses. The companies will also be asked to answer questions about if they assess their impact on climate and if they could make available to the Välvald office a review of the supply chain of the products.

Read the criteria document for 2023 here

More information in Q&A