Remisser

Varje år svarar apoteksföreningen på ett stort antal remisser både från myndigheter och regeringskansliet. De flesta av branschens gemensamma remissvar finns här. 

Omarbetat förslag på nya distanshandelsföreskrifter

2 februari, 2024 -

I slutet av 2022 kom ett förslag på nya föreskrifter som gällde distanshandel (e-handel) med läkemedel. Sveriges Apoteksförening var en av flera remissinstanser som kom med synpunkter och kritik (läs mer om vårt remissvar här). Läkemedelsverket har efter den remissrundan..

Läs vidare

Elektronisk åtkomst till barns uppgifter inom hälso- och sjukvård

1 februari, 2024 -

Upp till att ett barn fyller 13 år har vårdnadshavaren direktåtkomst till barnets hälsouppgifter i olika elektroniska källor. Det gäller t.ex. barnets recept i Nationella Läkemedelslistan. Från att barnet blir 13 år kan inte vårdnadshavaren längre ha direktåtkomst till uppgifterna…

Läs vidare

Utredningen om läkemedelsstatistik

-

Tidigare fanns uppgifter om vilka läkemedel som expedierades på apoteken tillgängliga för flera aktörer på marknaden via E-Hälsomyndigheten. Efter att en ny tolkning av sekretesslagstiftningen gjorts kunde inte myndigheten tillhandahålla statistiken på samma sätt som tidigare. Därför tillsattes en offentlig..

Läs vidare

Sjuksköterskors rekvisitionsrätt

-

Sveriges Apoteksförening har lämnat in remissvar för sjuksköterskors rekvisitionsrätt. Under våren 2023 skickade Läkemedelsverket ut ett första förslag på remiss som vi svarade på. Efter att myndigheten hanterat inkomna remissvar skickades ett reviderat förslag ut på remiss under hösten 2023..

Läs vidare

Remissvar Europeiska läkemedelslagstiftningen

25 september, 2023 -

Sveriges apoteksförening har lämnat in ett remissvar avseende den reviderade europeiska läkemedelslagstiftningen, kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel. Då förslagen är omfattande och enbart delvis berör apoteksbranschen har vi valt att begränsa våra svar till områdena tillgänglighet och..

Läs vidare

Remissvar angående revidering av ramdirektiv för vatten, prioämnesdirektivet och grundvattendirektivet

10 februari, 2023 -

Sveriges Apoteksförening har lämnat in remissvar angående revidering av EU:s vattendirektiv. Remissvaret fokuserar på de delar som rör apoteksbranschen. Det är angeläget att viktiga läkemedel finns att tillgå även om de i vissa fall är skadliga för naturen och andra..

Läs vidare

Remissvar angående nya distanshandelsföreskrifter

2 januari, 2023 -

Sveriges Apoteksförening har svarat på Läkemedelsverkets förslag till nya distanshandelsföreskrifter. Apoteksföreningen anser i korthet att förslaget: är för långtgående och får stora konsekvenser för apoteken, apoteksmarknaden och kunder – både konsumenter och vårdgivare får stor påverkan på tillgängligheten till läkemedel..

Läs vidare

Remissvar till Hälso- och sjukvårdens beredskap

6 september, 2021 -

Sveriges Apoteksförening har skrivit remissvar på utredningen  Hälso- och sjukvårdens beredskap S2021-03085. Läs remissvaret här.  Attachments Sveriges apoteksförening bilaga 1_S2021:03085 (280 kB)Sveriges apoteksförening bilaga 2_S2021-03085 (3 MB)Remissvar Sveriges Apoteksförening Hälso och sjukvårdens beredskap S2021-03085 (238 kB)

Läs vidare

Remissvar på TLV:s rapport om bidrag till öppenvårdsapoteksservice

23 oktober, 2020 -

Sveriges Apoteksförening har tagit fram ett remissvar på TLV:s rapport Redovisning av uppdrag att se över förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice (S2020/04834/FS) Se remissvaret här.

Läs vidare

Remissvar på TLV:s rapport om bidrag till öppenvårdsapoteksservice

28 augusti, 2020 -

Sveriges Apoteksförening har tagit fram ett remissvar på TLV:s rapport Redovisning av uppdrag att se över förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice (S2020/04834/FS) Se remissvaret här.

Läs vidare

Arkiv